دوره 76 (1402)
دوره 75 (1401)
دوره 74 (1400)
دوره 73 (1399)
دوره 72 (1398)
دوره 71 (1397)
دوره 70 (1396)
دوره 69 (1395)
دوره 68 (1394)
دوره 67 (1393)
دوره 66 (1392)
دوره 65 (1391)
دوره 55 (1390)
دوره 54 (1390)
دوره 53 (1389)
دوره 52 (1388)
دوره 51 (1387)
دوره 50 (1386)
دوره 49 (1385)
دوره 48 (1384)
دوره 47 (1383)
دوره 46 (1382)
دوره 45 (1381)
دوره 44 (1380)
دوره 43 (1379)
دوره 42 (1378)
دوره 41 (1377)
دوره 40 (1376)
دوره 39 (1375)
دوره 38 (1374)
دوره 37 (1373)
دوره 36 (1372)
دوره 35 (1371)
دوره 34 (1370)
دوره 33 (1369)
دوره 32 (1363)
دوره 31 (1362)
دوره 30 (1357)
دوره 29 (1356)
دوره 28 (1355)
دوره 27 (1354)
دوره 26 (1353)
دوره 25 (1352)
دوره 24 (1351)
دوره 23 (1350)
دوره 22 (1349)
دوره 21 (1348)
دوره 20 (1347)
دوره 19 (1346)
دوره 18 (1345)
دوره 17 (1344)
دوره 16 (1343)
دوره 15 (1342)
دوره 14 (1341)
دوره 13 (1340)
دوره 12 (1339)
دوره 11 (1338)
دوره 10 (1337)
دوره 9 (1336)
دوره 8 (1335)
دوره 7 (1334)
دوره 6 (1333)
دوره 5 (1332)
دوره 4 (1330)
دوره 3 (1329)
دوره 2 (1328)
دوره 1 (1327)
ادبیات حماسی و اسطوره
کَوَرستان یا گَوِستان (پژوهشی در خصوص نام ماوراءالنّهر در شاهنامه)

محمدحسن جلالیان

دوره 76، شماره 247 ، شهریور 1402، ، صفحه 89-106

https://doi.org/10.22034/perlit.2023.56319.3478

چکیده
  در سه داستان از شاهنامۀ فردوسی از سرزمینی در نواحی شمال شرقی ایران در حدود ماوراءالنهر یاد شده، که نام آن در دست‌نویسهای موجود به صورت‌های گوناگونی ضبط شده است و مصححان شاهنامه و پژوهندگان جغرافیای آن در انتخاب از بین این صورت‌ها با یکدیگر اتفاق نظر ندارند. از بین رفتن صورت اصلی نام این سرزمین و ثبت مغشوش و نادقیق آن در متون پهلوی ...  بیشتر

ادبیات حماسی و اسطوره
نسخه‌شناسی حماسۀ ناشناختۀ جمشیدنامه

میلاد جعفرپور

دوره 75، شماره 245 ، شهریور 1401، ، صفحه 97-124

https://doi.org/10.22034/perlit.2022.50949.3297

چکیده
  جمشیدنامه، یکی از حماسه‌های منثور بی‌سابقۀ ادب فارسی است که گزارش بدیع آن منحصر بر احوال جمشید پیشدادی بوده و از این منظر، می‌توان آن را در شمار روایت‌های مستقلّی نظیر: گرشاسپ‌نامه و کوش‌نامه قرار داد که با فراز و فرودهای زندگی یکی از شخصیّت‌های اساطیری ایران مرتبط است. راوی جمشیدنامه کوشیده تا بر برهه‌ای تاریک و مبهم از زندگانی ...  بیشتر

ادبیات حماسی و اسطوره
قدمت دو منظومه به نام فرامرزنامه

وحید عیدگاه؛ حمیدرضا عظیمی

دوره 74، شماره 244 ، اسفند 1400، ، صفحه 77-96

https://doi.org/10.22034/perlit.2022.50431.3278

چکیده
  چکیدهدر میان منظومه‌های پهلوانی شناخته‌شده، دو منظومه به نام فرامرزنامه وجود دارد، یکی فرامرزنامۀ بزرگ و دیگری فرامرزنامۀ کوچک. مصحّحان تاریخ سرایش این دو منظومه را به ترتیب سدۀ پنجم و سدۀ ششم دانسته‌اند. امّا در هر دو منظومه نشانه‌هایی هست که با این تاریخ ادّعایی سازگاری ندارد. این نشانه‌ها تا کنون به طور کامل بررسی نشده‌است ...  بیشتر

ادبیات حماسی و اسطوره
نقد روانشناسانه زنان شاهنامه بر اساس نظریه یونگ( با تکیه بر شخصیتهای گردآفرید، کتایون و تهمینه)

وحید علی بیگی سرهالی؛ افسانه رمضانی

دوره 74، شماره 244 ، اسفند 1400، ، صفحه 186-216

https://doi.org/10.22034/perlit.2022.47495.3146

چکیده
  نقد روان‌شناختی از مهم‌ترین حوزه‌های نقد ادبی است که بر مبنای روان‌شناسی جدید و بر اساس نظریات یونگ صورت می‌پذیرد. این امر با استفاده از کُهن‌الگوهای مختلف، به واکاوی شخصیتهای افراد می‌پردازد و کُنش‌رفتاری آنها را در موارد گوناگون مورد ارزیابی قرار می‌دهد. در این میان کتاب شاهنامه و شخصیت‌های زنان آن، از نظرهای گوناگونی دارای ...  بیشتر

ادبیات حماسی و اسطوره
دلیر است و بینا دل و چرب‌گوی زبان‌آوری پهلوانان شاهنامه با تکیه بر ادبیات باستانی ایران

عباس آذرانداز؛ معصومه باقری حسن کیاده

دوره 74، شماره 243 ، شهریور 1400، ، صفحه 1-23

https://doi.org/10.22034/perlit.2021.45543.3070

چکیده
  «زبان‌آوری» یا «سخنوری» شخصیت‌های اسطوره‌ای و حماسی پیشینه‌ای دیرینه در ادبیات ایران دارد. فردوسی بسیاری از شخصیت‌های شاهنامه را با صفاتی چون «گوینده»، «سخنور»، «چرب‌زبان»، »چرب‌گوی» و «گشاده‌زبان» معرفی کرده است و آنها را با این صفات ستوده است. برخی اصطلاحات ادبی چون «سخن شیرین» ...  بیشتر

ادبیات حماسی و اسطوره
فردوسی و هویّت ملّی ایرانیان

چنگیز مولایی

دوره 74، شماره 243 ، شهریور 1400، ، صفحه 187-201

https://doi.org/10.22034/perlit.2021.47726.3163

چکیده
  در میان آثار فاخر فارسی، درون مایۀ هیچ اثری به اندازۀ شاهنامۀ فردوسی با موضوع «ملیّت ایرانی» و «هویّت ملّی ایرانیان» گره نخورده است. عناصر و نمادهای ملّی نظیر «سرزمین» با مرزهای مشخّص جغرافیایی (خواه اساطیری یا واقعی)، آداب و رسوم و سنن، تاریخ، زبان ملّی مشترک و بالاخره جایگاه مردم و دین و دولت، جای جای در این اثر سترگ ...  بیشتر

ادبیات حماسی و اسطوره
بررسی برخی منابعِ مکتوب روایات زریری در داستان‌های مشترک شاهنامۀ نقّالان با شاهنامۀ فردوسی

کامران ارژنگی؛ محمدجعفر یاحقی

دوره 73، شماره 242 ، اسفند 1399، ، صفحه 59-84

https://doi.org/10.22034/perlit.2021.42337.2935

چکیده
  تا امروز، تصوّر عمدۀ پژوهش‌گران بر این بوده که طومارهای نقّالی، ریشه در سنّت شفاهی دارند و روایات آنها سینه به سینه نقل شده و به ما رسیده است. به نظر می‌رسد که این تلقّی، گویای همۀ واقعیّت نیست؛ چه اینکه بسیاری از روایات این متون را می‌توان در منابع کهن و حتّی پیش از شاهنامۀ فردوسی، بازجست. مضاف بر اینکه سندی برای اثبات پیوستگی زنجیرۀ ...  بیشتر

ادبیات حماسی و اسطوره
چرخش نخبگان در شاهنامه ی فردوسی ( بر اساس نظریه ویلفردو پارتو)

رسول رستمی؛ محمدرضا راشد محصل؛ مجید خزائی وفا

دوره 73، شماره 242 ، اسفند 1399، ، صفحه 115-138

https://doi.org/10.22034/perlit.2021.40865.2869

چکیده
  یکی از نظریه های مهم در رابطه با توزیع قدرت و تعادل اجتماعی، نظریه ی چرخش نخبگان ویلفردو پارتو ( 1923-1848 ) است.پارتو در توزیع قدرت، قائل به یک تقسیم بندی دوگانه بود؛ طبقه ی بالا و طبقه ی فرودست که در هر دو طبقه، عناصر نخبه یا برگزیده وجود دارند. بنا به نظر پارتو « نیرومند ترین عامل به هم خوردن توازن اجتماعی، انباشتگی عناصر برتر در طبقه ...  بیشتر

ادبیات حماسی و اسطوره
قضا گفت گیر و قدر گفت ده (بررسی جایگاه و وضعیت بیتی در شاهنامه)

خلیل کهریزی

دوره 73، شماره 242 ، اسفند 1399، ، صفحه 277-298

https://doi.org/10.22034/perlit.2021.30856.2302

چکیده
  در تصحیح متنی مانند شاهنامه علاوه بر تشخیص نویسش‌ها و بیت‌های اصیل، یافتن جایگاه درست ابیات نیز در محور عمودی کلام اهمیّت ویژه‌ای دارد. زیرا ممکن است کاتبان با پس و پیش نوشتن یا نقل ابیاتی از حافظه در حاشیه یا متن دستنویس‌ها نظم اصیل روایی آنها را دگرگون کنند. یکی از این موارد، بیتِ «قضا گفت گیر و قدر گفت ده / فلک گفت احسنت و مه گفت ...  بیشتر

ادبیات حماسی و اسطوره
تحلیل ژرف‌ساخت اسطوره‌ای داستانِ گل و نوروز با تکیه بر آیین‌ها و نمادهای آشناسازی

علی هاشم زاده؛ حمیدرضا فرضی؛ علی دهقان

دوره 73، شماره 241 ، شهریور 1399، ، صفحه 287-321

https://doi.org/10.22034/perlit.2020.11113

چکیده
  یکی از شیوه‌های ادامه حیات اسطوره‌ها، تغییر یافتن آن‌ها به‌صورت قصه و داستان، به‌ویژه قصه‌های عامیانه است؛ یکی ازاین‌گونه داستان‌ها که می‌توان بازتاب اساطیر و افسانه‌های کهن را در آن مشاهده کرد گل و نوروز خواجوی کرمانی است. در این مقاله، ژرف‌ساخت اساطیری این داستان با تکیه بر آیین‌ها و نمادهای آشناسازی (پاگشایی) بررسی ‌شده ...  بیشتر

ادبیات حماسی و اسطوره
کیخسرو اژدهاکش

سجاد آیدنلو

دوره 72، شماره 240 ، اسفند 1398، ، صفحه 23-45

https://doi.org/10.22034/perlit.2020.10296

چکیده
  بزرگ‌ترین کردار داستان­های حماسی- اساطیری، اژدهاکشی است. در روایت­های ملّی- پهلوانیِ ایران غیر از یلان سیستان شماری از شاهان نیز با اژدها، موجودات اژدهافش یا اژدهایانِ پیکرگردانیده می­ستیزند و آنها را می­کشند یا در بند می­کنند. کیخسروِ کیانی هم یکی از این شهریاران است که در مآخذِ معروف و روایات متداول دربارۀ او، به اژدها ...  بیشتر

ادبیات حماسی و اسطوره
تحلیل خودگویی‌ها در شاهنامة فردوسی

شهرزاد رادمنش؛ ابولقاسم قوام؛ رضا اشرف زاده

دوره 72، شماره 240 ، اسفند 1398، ، صفحه 117-137

https://doi.org/10.22034/perlit.2020.8405

چکیده
  عمدۀ مختصات زبان در شاهنامۀ فردوسی، بر گفت‌وگو محوری استوار است، در جوار این گفتارها، ‌با خودگویی شخصیّت‌ها نیز مواجه می‌شویم. نقش خودگویی، برای گفت‌وگوهای تنهایی به ‌کار می‌رود و شیوه‎ای از روایت است که تجربیّات عاطفیِ شخصیّت‌های داستان، در سطوح مختلف ذهن، نشان داده می‌شود و به جریان سیّال ذهن نزدیک است. این مرحلۀ پیش از ...  بیشتر

ادبیات حماسی و اسطوره
بن‌مایه های حماسی در خاوران نامه

ستار پیر عین الدین؛ عبداله طلوعی آذر؛ فاطمه مدرسی

دوره 72، شماره 239 ، شهریور 1398، ، صفحه 1-32

https://doi.org/10.22034/perlit.2019.9282

چکیده
  عنصر یا عناصری که به داستان شکل واحد می‌دهند، و اجزا و عناصر آن را به هم می‌پیوندند، بن‌مایه خوانده می‌شود. این عنصر یا عناصر ساختار داستان را مستحکم می‌کنند و در موقعیت‌های روایی خاص و به سبب تکرارشوندگی، برجستگی و معنای ویژه‌ای به آن می‌بخشند. این بن‌مایه‌ها علاوه بر برجسته‌نمایی، در حرکت داستان نیز مؤثر واقع می‌شوند. در بسیاری ...  بیشتر

ادبیات حماسی و اسطوره
بررسی سنت ادبی «الحاق‌سرایی»‌ و تحلیل انگیزة سرایندگان متون الحاقی (مطالعة موردی: برزونامه کهن)

فرزاد قائمی

دوره 72، شماره 239 ، شهریور 1398، ، صفحه 103-126

https://doi.org/10.22034/perlit.2019.9280

چکیده
  برزونامة کهن یکی از متون حماسی شاخص فارسی است که بعد از شاهنامة فردوسی، بیشترین کثرت و تنوع نسخ را دارد؛ لیکن به علت نداشتن نسخ مستقل، از حیث نسخه‌شناختی، کمتر مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. این جستار، با بررسی کیفیت تطور نسخ این متن و تعمیم یافته‌ها به ژانر حماسة ملی فارسی، یک مدل سه‌گانه برای طبقه‌بندی منابع متنی این ژانر طراحی ...  بیشتر

ادبیات حماسی و اسطوره
نقد اسطوره ای گرشاسب نامه بر اساس دیدگاه پیرسون

رقیه مقدم؛ حمیدرضا فرضی؛ علی دهقان

دوره 72، شماره 239 ، شهریور 1398، ، صفحه 157-182

https://doi.org/10.22034/perlit.2019.8547

چکیده
  نقد اسطوره‌ای به‌عنوان یکی از رویکر‌دهای نقد ادبی معاصر تبیین‌کنندۀ ماهیّت و ویژگی اسطوره‌ها و نقش آن‌ها در ادبیّات است. در این مقاله‌‌ گرشاسب‌نامۀ اسدی طوسی بر اساس دیدگاه پیرسون که یکی از دیدگاه‌های نقد اسطوره‌ای است تحلیل شده است. زندگی گرشاسب از سفرهای مختلفی در کنار هم تشکیل شده که هر سفر سبب رشد یکی از جنبه‌های شخصیّتی ...  بیشتر

ادبیات حماسی و اسطوره
بررسی و تحلیل اسطوره مهر در کتاب یکصد منظومه عاشقانة ادب فارسی

جبار نصیری؛ اسحاق طغیانی

دوره 72، شماره 239 ، شهریور 1398، ، صفحه 183-209

https://doi.org/10.22034/perlit.2019.9277

چکیده
  بخشی از متون کلاسیک ادب فارسی را منظومه­های عاشقانه در سه حوزه ادبیات حماسی، غنائی و عرفانی تشکیل می­دهد. یکی از ویژگی‌های مشترک این آثار حضور گسترده بن‌مایه‌ها و مؤلفه‌های اسطوره­ای در آن­هاست که می­توان از منظر نقد اسطوره­ای به توصیف، بررسی و نقد آن پرداخت. در این نوشتار با اتخاذ رویکرد اسطوره­شناسی تطبیقی ماکس مولر ...  بیشتر