نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور اورمیه، ایران

چکیده

بزرگ‌ترین کردار داستان­های حماسی- اساطیری، اژدهاکشی است. در روایت­های ملّی- پهلوانیِ ایران غیر از یلان سیستان شماری از شاهان نیز با اژدها، موجودات اژدهافش یا اژدهایانِ پیکرگردانیده می­ستیزند و آنها را می­کشند یا در بند می­کنند. کیخسروِ کیانی هم یکی از این شهریاران است که در مآخذِ معروف و روایات متداول دربارۀ او، به اژدها اوژنی شناخته شده نیست امّا داستان رویارویی وی با اژدها روایت اصیل و کهنی است که پیشینۀ آن احتمالاً به منابعِ ایرانِ پیش از اسلام می­رسد و دو گزارشِ متفاوت از آن در منابعِ عربی و فارسی بازمانده است. گزارش نخست در سنی ملوک­الارض و الانبیای حمزۀ اصفهانی و سپس همایون­نامۀ زجّاجی و تاریخ گزیده و نزهت­القلوب مستوفی است که در آن کیخسرو اژدهایی را در کوه کوشید مابین فارس و اصفهان می­کشد و دیگری، روایتِ واحدِ تاریخ قم که این پادشاه برای دفع زیانکاریِ اژدها به منطقۀ قم می­آید و اژدها از دست او می­­گریزد. داستان اژدهاکشیِ کیخسرو به دلیلِ نیامدن در متون مهم و تأثیرگذاری چون شاهنامه و تاریخ طبری و نیز برجسته­تر بودنِ وجهِ قدسی و معنویِ این شاه نسبت به جنبۀ پهلوانی و جنگاوریِ او، ناشناخته و به­دور از توجّه مانده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Keyxosrowof dragon-destroyer

نویسنده [English]

  • sajjad Aydinloo

Associate Professor of Persian Language and Literature/ Payame Noor University of Urmia, Iran

چکیده [English]

The greatest act of epic-mythological stories is kill the dragon. Other than Sistan’sheroes in Iran’s gladiatorship-national narratives, a number of kings also fight with dragon, creatures like dragon and dragons that have changedand they kill or capture them.In well-known sources and common narrations about him,Keixosrow Kiani is also one of these kings whohe is not a dragon race, but the story of his confrontation with the dragon is a genuine and ancient narrative that its background may be pre-Islamic sources of Iran and two different reports have survived in Arabic and Persian sources.The first report is in the book of “history of the Senii of the Moluk al-arz va al-anbia” written by Hamze Isfahani and then Zajjaji’sHomayoon nameh and Tarikhe Gozideh and Mostofi’sNozhat al goloob, in which Kexosrowkilled a dragon on the mountain between Fars and Isfahan and the other is the history narrative of Qom that the king is going to Qom to keeping back the dragon’s damage and the dragon escapes from her.The story of killing the dragon by Keyxosrowdue to lack of it in important and impressive texts such as Shahnameh and Tabari historyandagain tobe more prominent of the sacred and spiritual aspect of the king than his warfare and gladiatorship remained unknown and far from attention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The seni of the Moluk al-arzva al-anbia
  • Qomhistory
  • Keyxosrow
  • dragon
  • killing the dragon
-        آیدنلو، سجّاد (1388)، «نشانه­های سرشت اساطیری افراسیاب در شاهنامه»، از اسطوره تا حماسه (هفت گفتار در شاهنامه­پژوهی)، تهران، سخن، چ دوم، صص89- 120.
-        آیدنلو، سجّاد (1396 الف)، «نکته­هایی از روایات پایان کار ضحّاک»، نیم­پخته ترنج (بیست مقاله دربارۀ شاهنامه و ادب حماسی ایران)، تهران، سخن، صص123- 151.
-        آیدنلو، سجّاد (1396ب)، «شیده واژه­ای نادر در شاهنامه»، در حضرت سیمرغ (بیست و پنج مقاله و یادداشت دربارۀ شاهنامه و ادب حماسی ایران)، تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار و سخن، صص169- 182.
-        آیدنلو، سجّاد (1397)، «ماه هاماوران یا شاه هاماوران؟ (تصحیح یک بیت در داستان رستم و اسفندیار) »، پژوهشنامۀ ادب حماسی، سال چهاردهم، شمارۀ اوّل (پیاپی25)، بهار و زمستان، صص13- 34.
-        آیوازیان (ترزیان)، ماریا (1391)، اشتراکات اساطیری و باورها در منابع ایرانی و ارمنی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
-        ابن­اسفندیار، بهاءالدین­محمّد (1389)، تاریخ طبرستان، تصحیح استاد عبّاس اقبال آشتیانی، تهران، اساطیر.
-        اسدی، ابونصر (1317)، گرشاسپ­نامه، تصحیح حبیب یغمایی، تهران، بروخیم.
-        اصفهانی، حمزة بن حسن (1367)، تاریخ پیامبران و شاهان، ترجمۀ دکتر جعفر شعار، تهران، امیرکبیر، چ دوم.
-        اعتمادالسلطنه، محمّدحسن­خان (1367)، مراة البلدان، به کوشش دکتر عبدالحسین نوایی و میر هاشم محدّث، تهران، دانشگاه تهران.
-        ایرانشان بن ابی­الخیر (1377)، کوش­نامه، تصحیح دکتر جلال متینی، تهران، علمی.
-        ایرانشاه بن ابی­الخیر (1370)، بهمن­­نامه، ویراستۀ دکتر رحیم عفیفی، تهران، علمی و فرهنگی.
-        باقری­تبار، ناهیده (1392)، «دنا»، دانشنامۀ جهان اسلام، تهران، بنیاد دایرة المعارف اسلامی، ج18، صص192 و193.
-        بریان، پیر (1392)، امپراتوری هخامنشی، ترجمۀ ناهید فروغان، تهران، فرزان روز، چ چهارم.
-        بهار، مهرداد (1374)، «دربارۀ اساطیر ایران»، جستاری چند در فرهنگ ایران، تهران، فکر روز، چ دوم، صص11- 67.
-        بیرونی، ابوریحان (1392)، آثار باقیه (از مردمان گذشته)، ترجمۀ پرویز سپیتمان (اذکایی)، تهران، نی.
-        پیرنیا، حسن (1377)، عصر اساطیری تاریخ ایران (خطوط برجستۀ داستان­های ایران قدیم)، ویرایش: سیروس ایزدی، تهران، هیرمند.
-        حسن­دوست، محمّد (1393)، فرهنگ ریشه­شناختی زبان فارسی، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
-        خالقی­مطلق، جلال (1381)، «کیخسرو و کوروش»، سخن­های دیرینه، به کوشش علی دهباشی، تهران، افکار، صص257- 270.
-        خورناتسی، موسس (1380)، تاریخ ارمنیان، ترجمۀ ادیک باغداساریان (ا. گرمانیک)، تهران، خودِ مولّف.
-        دیاکونوف، ا. م (1387)، «ماد»، تاریخ ایران (دورۀ ماد)، به سرپرستی ایلیا گرشویچ، ترجمۀ بهرام شالگونی، تهران، جامی، صص93- 241.
-        دینکرد هفتم (1389)، ترجمۀ دکتر محمّدتقی راشد محصّل، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
-        رستگار فسایی، منصور (1379)، اژدها در اساطیر ایران، تهران، توس.
-        رضی، هاشم (1381)، دانشنامۀ ایران باستان، تهران، سخن.
-        زجّاجی (1383)، همایون­نامه، تصحیح علی پیرنیا، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نیمۀ دوم.
-        سرکاراتی، بهمن (1378)، «پهلوان اژدرکش در اساطیر و حماسۀ ایران»، سایه­های شکارشده، تهران، قطره، صص237- 249.
-        شهرستان­های ایرانشهر (1388)، آوانویسی، ترجمۀ فارسی و یادداشت­ها: دکتر تورج دریایی، ترجمۀ فارسی: دکتر شهرام جلیلیان، تهران، توس.
-        صفا، ذبیح­الله (1363)، حماسه­سرایی در ایران، تهران، امیرکبیر، چ چهارم.
-        طوسی، محمّد بن محمود (1382)، عجایب­المخلوقات و غرایب­الموجودات، به اهتمام منوچهر ستوده، تهران، علمی و فرهنگی، چ دوم.
-        طومار نقّالی شاهنامه (1391)، تصحیح سجّاد آیدنلو، تهران، به­نگار.
-        فرامرزنامه (1382)، به اهتمام دکتر مجید سرمدی، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
-        فردوسی، ابوالقاسم (1386)، شاهنامه، تصحیح دکتر جلال خالقی­مطلق دفتر ششم با همکاری دکتر محمود امیدسالار و دفتر هفتم با همکاری ابوالفضل خطیبی، تهران، مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی.
-        فردوسی، ابوالقاسم (1393)، شاهنامه، پیرایش دکتر جلال خالقی­مطلق، تهران، سخن.
-        فیروزمندی، بهمن (1393)، «تاریخ سیاسی ماد»، تاریخ جامع ایران، تهران، مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی، ج1، صص413- 446.
-        قمی، حسن بن محمّد (1361)، تاریخ قم، ترجمۀ حسن بن علی قمی، تصحیح و تحشیۀ سیّد جلال­الدین طهرانی، تهران، توس.
-        کویاجی، جهانگیر کوورجی (1380)، بنیادهای اسطوره و حماسۀ ایران، ترجمۀ دکتر جلیل دوستخواه، تهران، چ اوّل از ویراست دوم.
-        گرین، راجر لنسلین (1394)، کتاب اژدهایان، ترجمۀ شاهده سعیدی، تهران، مرکز.
-        مجمل­التواریخ و القصص (1383)، تصحیح ملک­الشعرا بهار، تهران، دنیای کتاب.
-        مستوفی، حمدالله (1364)،تاریخ گزیده، به اهتمام دکتر عبدالحسین نوایی، تهران، امیرکبیر، چ سوم.
-        مستوفی، حمدالله (1389)، نزهت­القلوب، تصحیح و تحشیۀ گای لیسترانج، تهران، اساطیر.
-        مسعودی، علی بن حسین (1387)، مروج­الذهب و معادن­الجواهر، مترجم ابوالقاسم پاینده، تهران، علمی و فرهنگی، چ هشتم.
-        مختاری (1397)، شهریارنامه، تصحیح دکتر رضا غفوری، تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار و سخن.
-        مولایی، چنگیز (1393)، «کیخسرو»، دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، به سرپرستی اسماعیل سعادت، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ج5، صص445- 449.
-        میرخواند (1380)، تاریخ روضه­الصفا فی سیرة الانبیاء و الملوک، تصحیح و تحشیۀ جمشید کیانفر، تهران، اساطیر.
-        میرعابدینی، سیّد ابوطالب و مهین­دخت صدیقیان (1386)، فرهنگ اساطیری- حماسی ایران، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنکی، ج2.
-        نظامی (1387)، خمسه (بر اساس چاپ مسکو- باکو)، تهران، هرمس، چ دوم.
-        یشت­ها (1377)، تفسیر و تألیف ابراهیم پور داوود، تهران، اساطیر.
-        Huart, CL (1997), ((Kay Khusraw)), The Encyclopedia of Islam(New Edition), E. J. Brill, vol, 4, p.815.
-        Khaleghi Motlagh, Jalal (1989), ((Aždahā in Persian Literature)), Encyclopedia Iranica, edited by Ehsan Yarshater, New York, Routledge & Kagan Paul, vol, 3. pp. 199- 203.                                     
-        SkjÆrvØ, P. O (1989), ((Aždahā in Old and Middle Iranian)), Encyclopedia Iranica, edited by Ehsan Yarshater, New York, Routledge & Kagan Paul, vol, 3. pp. 191- 199