در صورتی که در سامانه ثبت نام نکرده اید، روی ثبت نام در سامانه کلیک کنید.

نوع داوری مقالات نشریه زبان و ادب فارسی بسته است. لطفا از درج نام و مشخصات خود به جای نام فایل مقاله یا در ستونهای عناوین، چکیده، واژگان کلیدی و یا داخل فایل اصلی مقاله و بخش پاسخ به داوران خودداری نمایید. در غیر اینصورت مقاله از دور بررسی خارج می‌گردد.

 مقالات دانشجویان و فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و دکتری می بایست به همراه استاد راهنما (در مقالات برگرفته از پایان نامه) و در مقالات مستقل از پایان نامه همراه یکی از اعضای هیئت علمی ارائه شود. 

لطفا هنگام ثبت مقاله جدید، در قسمت نویسندگان نام، سمت، مرتبه علمی، ایمیل و شماره تماس همه نویسندگان را با  نام نویسنده مسئول  به فارسی و انگلیسی درج نمایید.بدیهی است درستی اطلاعات این بخش به عهده نویسنده یا نویسندگان مقاله بوده و هیچگونه اصلاحی پس از پذیرش مقاله انجام نخواهد گرفت.