درباره نشریه

تاریخچۀ نشریۀ دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز 


نخستین شمارۀ نشریۀ دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز در فروردین 1327 منتشر شد. انتشار آن به عنوان نخستین نشریۀ علمی دانشگاهی در حوزۀ ادبیات و علوم انسانی واقعۀ فرخنده ای بود که برای اولین بار در عرصه تحقیقات دانشگاهی ایران رخ داد. در تأسیس، تکوین و دوام این نشریه، استادان بزرگی همچون دکتر منوچهر مرتضوی، دکتر عبدالرسول خیام پور، دکتر خان بابا بیانی، میرزاعبدالله مجتهدی، حاج حسین نخجوانی، استاد حسن قاضی طباطبایی و دیگران نقش عمده ای داشتند. این نشریه تا سال 1347 با نام «نشریۀ دانشکدۀ ادبیات» و از آن سال به بعد با عنوان «نشریۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی» به صورت جُنگواره در موضوعات علوم انسانی منتشر می شد. از سال 1382 تغییر عمده ای در روند کار نشریه صورت گرفت و هر شماره به صورت ویژه نامه به یکی از سه حوزۀ ادبیات، فلسفه و زبانهای خارجی اختصاص یافت. این روند همچنان ادامه داشت تا اینکه در سال 1386 به چهار نشریه با همان اعتبار علمی – پژوهشی تبدیل گردید. هم اکنون این نشریه در بخش ادبیات فارسی با عنوان «نشریۀ زبان و ادب فارسی» منتشر می شود.