تاریخچۀ نشریۀ دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز 


نخستین شمارۀ نشریۀ دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز در فروردین 1327 منتشر شد. انتشار آن به عنوان نخستین نشریۀ علمی دانشگاهی در حوزۀ ادبیات و علوم انسانی واقعۀ فرخنده ای بود که برای اولین بار در عرصه تحقیقات دانشگاهی ایران رخ داد. در تأسیس، تکوین و دوام این نشریه، استادان بزرگی همچون دکتر منوچهر مرتضوی، دکتر عبدالرسول خیام پور، دکتر خان بابا بیانی، میرزاعبدالله مجتهدی، حاج حسین نخجوانی، استاد حسن قاضی طباطبایی و دیگران نقش عمده ای داشتند. این نشریه تا سال 1347 با نام «نشریۀ دانشکدۀ ادبیات» و از آن سال به بعد با عنوان «نشریۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی» به صورت جُنگواره در موضوعات علوم انسانی منتشر می شد. از سال 1382 تغییر عمده ای در روند کار نشریه صورت گرفت و هر شماره به صورت ویژه نامه به یکی از سه حوزۀ ادبیات، فلسفه و زبانهای خارجی اختصاص یافت. این روند همچنان ادامه داشت تا اینکه در سال 1386 به چهار نشریه با همان اعتبار علمی – پژوهشی تبدیل گردید. هم اکنون این نشریه در بخش ادبیات فارسی با عنوان «نشریۀ زبان و ادب فارسی» منتشر می شود.