مراحل ارسال و انتشار مقاله


  1. مطالعۀ دقیق راهنمای مؤلفان به وسیلۀ نویسنده.

2. ثبت نام در سایت نشریه (perlit.tabrizu.ac.ir) و دریافت نام کاربری و رمز عبور.

3. بارگذاری مقاله در پایگاه با فرمت خواسته شده و بارگذاری مجزای سایر فایل ها اعم از شکل، جدول، نام و مشخصات نویسندگان.

4. کنترل اولیۀ مقاله در دفتر مجله به منظور رعایت موارد مطرح شده اعم از قالب بندی، نحوۀ ارجاعات و تنظیم کتابنامه، کیفیت شکل ها، جداول و غیره.

5. بررسی کلیات مقاله به وسیلۀ دبیر تخصصی.

6. طرح مقاله در جلسه هیئت تحریریه و تصمیم گیری در خصوص تعیین داور.(در صورت احراز شرایط داوری: بدیع بودن موضوع، داشتن چهارچوب علمی، رسیدن به نتایج جدید و غیره)

7. ارسال مقاله به داوران.

8. اعلام نتیجه از سوی داوران به دفتر نشریه.

9. ارسال به نویسنده برای اعمال اصلاحات جزئی یا کلی (در صورت درخواست اصلاحات از سوی داوران).

10. پس از پذیرش مقاله به وسیلۀ دبیر تخصصی، نویسندگان باید چکیدۀ مبسوط انگلیسی مقاله خود را در قالب 900 تا 1000 کلمه به همراه متن فارسی آن همچنین ترجمه یا آوانگاری تمامی منابع مورد استفاده در مقاله را  برای پذیرش نهایی آماده نمایند. 

11. ارسال مقاله به ویراستاران ادبی و فنی جهت ویرایش ادبی متن اصلی مقاله و همچنین ویرایش چکیدۀ مبسوط انگلیسی.

12.  صفحه بندی مقاله به وسیلۀ صفحه آرا.

13. ارسال گواهی پذیرش برای نویسنده / نویسندگان مقاله.

14. قرار گرفتن مقاله در نوبت چاپ.

15. انتشار مقاله.


فرایند پذیرش مقالات