چشم انداز:  دوفصلنامۀ زبان و ادب فارسی (نشریۀ سابق دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز) ازجمله نشریات علمی- پژوهشی دانشگاه تبریز است که با نظارت و مسئولیت علمی سردبیر و هیئت تحریریه در حوزه علوم انسانی منتشر می‌شود.

  هدف: هدف اصلی این نشریه، انتشار تحقیقات اصیل در حوزه ادبیات کلاسیک و معاصر فارسی، پژوهش های بینارشته ای مرتبط با ادب فارسی به منظور شناساندن فرهنگ و ادبیات ایرانی به خوانندگان است. اولویت انتشار با مقالاتی است که در عین روشمندی علمی از تحلیل‌های مبتنی بر مبانی نظری مشخص برخوردار باشند. نهایتاً این نشریه بستری است برای شناخت عمیق‌تر و جدیدتر از میراث ادبی اعم از آثار کهن و معاصر.

زمینه های موضوعی نشریه شامل:  ادبیات حماسی و اسطوره، تصوف و عرفان، ادبیات غنایی و تعلیمی، بلاغت و دستور زبان فارسی، تاریخ ادبیات ایران، پژوهش های نسخ، ادبیات داستانی، نظریه های ادبی و شعر معاصر ایران است.