دوفصلنامۀ زبان و ادب فارسی (نشریۀ سابق دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز) ازجمله نشریات علمی- پژوهشی دانشگاه تبریز است که با نظارت و مسئولیت علمی سردبیر و هیئت تحریریه منتشر می‌شود. هدف اصلی این نشریه، ایجاد زمینه و امکان مناسب برای بررسی و تحلیل نقادانۀ جنبه‌های گوناگون آثار ادبی فارسی، به ویژه بر مبنای دیدگاه‌های انتقادی و نظریه‌های ادبی معاصر است و از این رو، فارغ از دورۀ زمانی آثار بررسی شده، اولویت انتشار با مقالاتی است که در عین روشمندی علمی از تحلیل‌های مبتنی بر مبانی نظری مشخص برخوردار باشند. نهایتاً این نشریه بستری است برای شناخت عمیق‌تر و جدیدتر از میراث ادبی اعم از آثار کهن و معاصر.