«این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامۀ اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.»


 اصول  اخلاقی این نشریه:

 

 • مقالۀ ارسالی باید حاصل پژوهش علمی اصیل بوده و قبلاً در جایی دیگر ارائه یا چاپ نشده باشد.
 • مقالۀ در حال بررسی، نباید هم‌زمان به نشریات دیگر ارائه گردد.
 • نویسنده/ نویسندگان مقالات، انصراف خود را از انتشار مقاله، در هر مرحله باید به صورت مکتوب اعلام کنند.
 • در مقاله‎ های مشترک، کاهش، افزایش یا تغییر در ترتیب نویسندگان مقاله، پس از مرحلۀ داوری و پذیرش قطعی، فقط با ارائۀ مجوز کتبی دیگر نویسندگان ممکن خواهد بود. تصمیم نهایی دربارۀ اعمال تغییرات را هیئت تحریریۀ نشریه اتخاذ خواهد کرد.
 • داوری مقالات، از نوع داوری بسته و دوسوناشناس است. نویسنده/ نویسندگان باید از ذکر هر نوع نشانی مستقیم یا غیرمستقیم منجر به شناخت خود در مقاله یا عنوان فایل خودداری نمایند. همچنین نویسنده/ نویسندگان اگرچه می‌توانند داوران پیشنهادی خود را معرفی کنند، امّا تصمیم نهایی در این مورد، با هیئت تحریریۀ نشریه خواهد بود.
 • نویسنده/ نویسندگان مقالات ملزم به رعایت اصول اخلاقی نگارش علمی، ازجمله استناد صحیح به منابع و داده‌های واقعی و پرهیز از هر نوع سرقت علمی از قبیل نقل بدون استناد از مقالات و منابع دیگر و یا بازچاپ پژوهش‌های منتشرشدۀ خود هستند.
 • در مقالات مستخرج از رساله یا مقالات تحت حمایت سازمان‌ها و نهادهای ملّی و بین‌المللی، ذکر نام دانشگاه/ سازمان‌ها/ نهادها الزامی است.
 • نویسنده/ نویسندگان مقالات باید نسبت به اعمال اصلاحات داوری و عودت مقالۀ اصلاح شده، سریعاً و در وقت مقرر اقدام کنند. عدم ارائۀ نسخۀ اصلاح شده در زمان مقرر، به منزلۀ انصراف از انتشار مقاله تلقّی خواهد شد.
 • مسئولیت حقوقی و اخلاقی مطالب مقالات، نهایتاً بر عهدۀ نویسنده/ نویسندگان است.
 • نویسندگان باید تعارض منافع مرتبط با مقالۀ خود را اعلام نمایند، چراکه تعارض منافع بخشی از اخلاق پژوهشی است و قبل از انتشار مقاله لازم است نسبت به انتخاب فصلنامه و ترتیب نام نویسندگان هماهنگی های لازم به عمل آید.
 • نویسندگان مؤظفند در صورت داشتن حامی مالی، در قسمت تقدیر و تشکر نام آنها را ذکر نمایند. در صورت وجود تعارض منافع بین نویسندگان یا حامیان مالی، نشریه هیچگونه مسئولیتی در قبال اختلافات آنها نخواهد داشت و مقاله رد خواهد شد؛ لذا ضروری است نویسندگان قبل از هر اقدامی به توافق در منافع برسند. چنانچه تضاد منافعی وجود نداشته باشد، باید به طور آشکارا بیان شود.
  فرم ها:

فرم تعهدنامه  


 • تعهدنامۀ نویسندگان

  نشریۀ زبان و ادب فارسی

  اینجانب:

  نویسندة مسئول مقاله:

  گواهی و تعهد می ­نمایم که:

  • این مقاله قبلاً در هیچ نشریه ­ای اعم از داخلی یا خارجی چاپ نشده است.
  • این مقاله صرفاً جهت بررسی و چاپ (در صورت پذیرش نهایی)  به دوفصلنامه ­زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز ارسال شده است و تا هنگام پایان بررسی و داوری مقاله و اعلام نظر نهایی نشریه، مقاله به مجلۀ دیگری ارسال نخواهد شد. 
  • در جریان اجرای این تحقیق و تهیۀ مقاله، کلیۀ قوانین کشوری و اصول اخلاق حرفه­ ای مرتبط با موضوع تحقیق ازجمله رعایت حقوق آزمودنی­ ها، سازمانها و نهادها و نیز مؤلفان و مصنّفان رعایت شده است. 
  • این مقاله در نتیجه فعالیت های تحقیقاتی اینجانب و همکارانی که به ترتیب در زیر قید می‌شوند، تهیه و تحریر شده است و حقوق کلیۀ افرادی که به نحوی در اجرای این تحقیق مشارکت و همکاری داشته­ اند، رعایت شده است.

   

  نام و نام خانوادگی نویسندۀ اول                        تاریخ و امضاء

  نام و نام خانوادگی نویسندۀ دوم                        تاریخ و امضاء

  نام و نام خانوادگی نویسندۀ سوم                       تاریخ و امضاء


   

 • فرم تعارض منافع  

فرم تعارض منافع   

 

 

فرم تعارض منافع، توافق نامه‏ ای است که نویسنده / نویسندگان یک مقاله اعلام می ‏کنند که در ارتباط با انتشار مقالۀ ارائه شده به طور کامل از اخلاق نشر، ازجمله سرقت ادبی، سوء رفتار، جعل داده ‏ها و یا ارسال و انتشار دوگانه پرهیز نموده ‏اند و منافعی تجاری در این باره وجود ندارد و نویسندگان در قبال ارائۀ اثر خود وجهی دریافت ننموده ‏اند. فرم تعارض منافع به خوانندگان اثر نشان می ‏دهد که متن مقاله چگونه به وسیلۀ نویسندگان تهیه و ارائه شده است. نویسندۀ مسئول از جانب سایر نویسندگان این فرم را امضا و تأیید می ‏‏نماید و اصالت محتوای آن را اعلام می‏‏ نماید. نویسندۀ مسئول همچنین اعلام می‏ دارد که این اثر قبلاً در جای دیگری منتشر نشده و همزمان به نشریۀ دیگری ارائه نگردیده است. همچنین کلیۀ حقوق استفاده از محتوا، جداول، تصاویر و ... به ناشر محول گردیده است.

 

آدرس الکترونیکی:

نام نویسندۀ مسئول:

تلفن:

وابستگی سازمانی:

عنوان مقاله:

آیا نویسندگان یا مؤسسۀ مربوطه وجهی از یک شخص ثالث (دولتی، تجاری، بنیاد خصوصی و غیره) برای هر بخشی از مقالۀ ارائه شده (شامل کمک‏های مالی، نظارت بر داده ‏ها، طراحی مطالعه، آماده‏ سازی اثر، تجزیه و تحلیل آماری و ...) دریافت نموده است؟

بلی

خیر

 

آیا نویسندگان هرگونه اختراعی در حال انجام، داوری و یا ثبت شده، مربوط به این اثر دارند؟

 

بلی

خیر

 

آیا طرق دسترسی دیگری وجود دارد که خوانندگان بتوانند اطلاعات اضافی اثر مذکور را از نویسندگان مقاله دریافت نمایند؟

بلی

خیر

 

آیا جنبه‏ هایی از این اثر مرتبط با حیوانات آزمایشی یا بیماری های خاص انسانی است که نیاز به اعلام و تأیید اخلاق نشر باشد؟

بلی

خیر

 

نام نویسندۀ مسئول:                                         تاریخ:                                                     امضاء


 فرم تشویق نامۀ حامیان مالی