نشریه در ارزیابی 1400 وزارت علوم تحقیقات و فن آوری برای دومین سال پیاپی موفق به اخذ رتبه A شد.
نشریه در ارزیابی 1400 وزارت علوم تحقیقات و فن آوری برای دومین سال پیاپی موفق به اخذ رتبه A شد.

مطالعه بیشتر

نشریه زبان و ادب فارسی در پایگاه DOAJ نمایه شد.
شمارۀ تماس نشریه : 04133392122 نوع مجوز: علمی- پژوهشی تأسیس: فروردین 1327 (نشریۀ ادبیات دانشگاه تبریز) ترتیب انتشار: دوفصلنامه نوع داوری: بسته تعداد داوری هر مقاله: 2   هزینۀ ارسال مقالات: *   از ارسال کنندگان محترم مقالات در بدو ارسال مقاله مبلغی اخذ نمی‌شود اما برای مقالاتی که طبق نظر هیئت تحریریه برای ارسال به داوری مناسب تشخیص داده شوند مبلغ -/ 1.000.000 (یک میلیون) ریال هزینۀ داوری دریافت خواهد شد. در صورتی که مقاله‌ای پس از طی مراحل داوری در فرایند پذیرش نهایی و چاپ قرار گیرد واریز مبلغ -/ 2.000.000 (دو میلیون) ریال علاوه بر مبلغ اولیه الزامی است.  *   ...

مطالعه بیشتر