راهنمای نویسندگان

شرایط کلی:

 1. مقالة ارسال شده باید حاصل تحقیقات اصیل نویسنده (یا نویسندگان) باشد و مسئولیت مطالب و محتوای آن برعهدۀ نویسنده/نویسندگان است.
 2. مقاله ارسالی نباید پیشتر در نشریۀ دیگر چاپ یا هم زمان به نشریۀ دیگر ارسال شده باشد. چنانچه این موضوع رعایت نشود، هیئت تحریریه در اتخاذ تصمیم مقتضی مختار است.
 3. مقاله باید شامل عنوان، چکیده، واژگان کلیدی (حداکثر 5-3 واژه)، مقدمه، بحث، نتیجه، فهرست منابع فارسی و نیز عنوان، چکیده و واژگان کلیدی انگلیسی باشد.
 4. فایل مقاله باید بدون ذکر نام و مشخصات مؤلفان و در ابعاد A4 و با قلم B Zar اندازۀ 12 در Word 2010  تایپ و فقط از طریق سامانة نشریه (http://perlit.tabrizu.ac.ir)­ ارسال شود. حجم مقاله با احتساب تمام اجزای آن نباید بیشتر از 8000 کلمه باشد.
 5. نشریه در ویرایش ادبی و فنی مقاله بر طبق موازین علمی آزاد است.
 6. پس از تکمیل ارسال مقاله، در هر یک از مراحل بررسی یا چاپ، تغییر در تعداد، ترتیب نام و مرتبۀ علمی مؤلفان پذیرفته نخواهد شد.
 7. خواهشمند است هنگام بارگذاری مقاله، مشخصات کامل مؤلف/ مؤلفان اعم از نام و نام خانوادگی، مرتبۀ علمی، وابستگی سازمانی، شهر و کشور در بخش نویسندگان سامانه و نیز در فایلی جداگانه با درج نام نویسندۀ مسئول، به فارسی و انگلیسی با ذکر آدرس پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه آنها به دقت ثبت گردد.
 8. درج هرگونه اطلاعات اعم از نام، مشخصات و آدرس ایمیل مؤلفان در فایل اصلی مقاله ممنوع است و نشریه از بررسی مقالات حاوی این اطلاعات معذور خواهد بود.

 

اجزای مقاله:

 1. عنوان مقاله باید دقیق، حتی الامکان کوتاه، گویا و بیانگر محتوای مقاله باشد.
 2. چکیدة مقاله باید تصویری کلی از مقاله را در 150 تا 250 کلمه (حداکثر در 10 سطر و یک پاراگراف) در اختیار خواننده قرار دهد و شامل مختصری از بیان مسئله، هدف و یافته­ های تحقیق باشد.
 3. کلید واژه­ها در انتهای هردو چکیده فارسی و انگلیسی (شامل 5-3 واژۀ تخصصی مرتبط با موضوع مقاله) آورده شود.
 4. مقدمۀ مقاله ترجیحاً باید شامل طرح تفصیلی موضوع و سؤال­ های اساسی، مبانی نظری، پیشینه و ضرورت تحقیق و در صورت لزوم، بیان وجوه کاربردی آن باشد.
 5. پیکرۀ اصلی مقاله باید مبانی نظری، بحث و استدلال و تحلیل و تقسیم بندی های محتوایی را دربر داشته باشد.
 6. نتیجۀ مقاله باید دربرگیرنده یافته های جدید مقاله و پیشنهادهای احتمالی برای محققان دیگر باشد.
 7. پی­نوشت باید شامل آن دسته از توضیحات ضروری مربوط به مقاله باشد که در متن مقاله بدان پرداخته نمی­شود.
 8. منابع فارسی و انگلیسی به صورت مجزا در پایان مقاله با ترتیب الفبایی مانند نمونه­ های ذیل آورده شود:

کتاب­های فارسی: نام خانوادگی، نام، (سال انتشار)، نام کتاب (ایتالیک)، نوبت چاپ، نام مترجم یا مصحح، محل نشر: نام ناشر.

* اگر مقاله­ای دو نویسنده داشته باشد، نام نویسندۀ دوم با تقدم نام بر نام خانوادگی پس از نویسندۀ نخست می­آید و اگر بیش از دو نویسنده داشته باشد، به جای ذکر نام نویسندگان، عبارت «و دیگران» پس از نام نویسندۀ اول آورده می­شود.

نمونۀ ارجاع به کتابهای فارسی:

شمس تبریزی، محمدبن علی، (1385)، مقالات شمس تبریزی، تصحیح محمدعلی موحد، تهران: خوارزمی.

مقالات فارسی: نام خانوادگی، نام، (سال انتشار )، «عنوان مقاله»، نام نشریه (ایتالیک)، سال، دوره، شماره، صفحات مقاله (ص *-*).

نمونۀ ارجاع به مقالات :

شیری، قهرمان، (1389)، «تأثیر آیات و روایات بر شکل­گیری کرامات»، فصلنامۀ ادب و عرفان، سال اوّل، شمارۀ چهارم، ص. 17-39.

نمونۀ ارجاع به کتابهای انگلیسی:

Kent, R., (1950), Old Persian, New Haven, Connecticut: American Oriental Society.

نمونۀ ارجاع به کتابهای انگلیسی:

Mackenzie, D. N., (1967), “Notes on the Transcription of Pahlavi”, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, vol. 30, pp. 17-29

 1. نویسندگانی که مقالۀ آنها پس از داوری برای چاپ پذیرفته می شود لازم است چکیدۀ مبسوط فارسی و انگلیسی مقاله را حداکثر در 1000 -900 کلمه به تفکیک هر چکیده با پیکره­بندی در چهار بخش مقدمه، پیشینۀ تحقیق و مبانی نظری، بحث و بررسی و نتیجه گیری تنظیم و ارسال کنند. ترجمه/آوانگاری تمام منابع استفاده شده در مقاله به زبان انگلیسی ضرورت دارد.

*برای تسهیل در کار نویسندگان محترم نمونه­ای از چکیده مبسوط انگلیسی  به همراه منابع ترجمه/ آوانگاری­شده در همین صفحه بارگذاری شده است.

 

دستورالعمل­های نگارشی:

 1. زبان مقاله باید مناسب تحقیقات علمی و به دور از عبارتهای کلی و متکلفانه باشد.
 2. مقالات ارسالی باید مطابق با آخرین دستور خط فرهنگستان زبان و ادب فارسی که در سایت فرهنگستان در دسترس می باشد تدوین شده باشد.
 3. مقالات ارسالی باید از لحاظ ادبی، فنی و حروف­نگاری، ازجمله رعایت فاصله­ها و نیم­فاصله­ها، گذاشتن یای بیان حرکت به­صورت همزه تنظیم ابیات در جدول بی­نقص باشد.
 4. عناوین کتابها، دانشنامه ها و نشریات در متن مقاله با حروف کج (ایتالیک/ایرانیک) آورده شود.
 5. از نقل‌قول‌های مستقیم بیش از چهار سطر تا حدامکان پرهیز شود.
 6. معادل لاتین واژه ­های تخصصی مهم و نام افراد کمترشناخته شده با قلم Times New Roman در اندازۀ 11 داخل پرانتز و روبروی کلمه درج ­شود.
 7. در واج­نویسی داده­های مربوط به زبان یا گویش­های ناآشنا، از قلمDoulus Sil IPA استفاده شود.

 

شیوۀ ارجاع به منابع:

 1. در ارجاعات درون­متنی از شیوۀ (نام خانوادگی نویسنده، سال نشر: صفحه) استفاده شود. اگر اثری بیش از یک جلد داشته باشد، بعد از نام مؤلف و سال نشر، شمارۀ جلد ذکر می شود و شمارۀ صفحه بعد از علامت دونقطه (:) می آید.
 2. در ارجاعات درون­متنی، چنانچه به همان منبع پیشین اما به صفحه­ای دیگر ارجاع داده شود، یعنی بین دو ارجاع منبع جدیدی ذکر نشده باشد، به جای تکرار به جای تکرار کامل اطلاعات از کلمۀ «همان» استفاده می شود. مثال (همان: 45). اما اگر به همان صفحه از همان منبع ارجاع داده شود ذکر کلمه «همان­جا» کافیست.
 3. در ارجاع درون متنی به منابع لاتین نیز دقیقا به شیوۀ منابع فارسی عمل می­شود با این تفاوت که نام نویسنده، سال و شمارۀ صفحه همگی به شکل لاتین نوشته می­شود. به جای «همان» از «ibid» و به جای «همو» از«id» استفاده می­شود.

فرمها:

فرمهای تعارض منافع، تعهدنامه نویسندگان و تشویق نامه حامی مالی را از قسمت اطلاعات نشریه - اصول اخلاقی انتشار مقالات دانلود کنید.

 

هزینۀ انتشار مقالات:

از ارسال کنندگان محترم مقالات در بدو ارسال مقاله مبلغی اخذ نمی‌شود. اما مطابق آیین نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مقالاتی که طبق نظرداوران محترم قابل پذیرش تشخیص داده شوند پس از تایید سردبیر و قبل از صدور گواهی مبلغ 5000000 (پنج میلیون) ریال جهت هزینۀ داوری، ویراستاری، صفحه آرایی و چاپ دریافت خواهد شد. 

    *   اطلاعات مربوط به لزوم واریز هزینه از طریق ایمیل صاحبان مقالات به آگاهی ایشان خواهد رسید.

 

نحوۀ پرداخت هزینه:

پرداخت هزینه چاپ مقاله از طریق وب سایت مجله به آدرس زیر انجام می شود:

https://portal.tabrizu.ac.ir/payment?earmark=371072254116000110408013318478

 

 حقوق نویسنده:

 1. نشریه تعهد می ­نماید که کلیۀ مندرجات مقالات ارسالی از سوی نویسندگان را به­ عنوان امانتی از سوی مؤلفان در پیش نشریه محافظت نماید.
 2. نشریه متعهد است در مورد تمام مقالات ارسالی به سامانۀ خود ضوابط و مقررات مربوطه از جمله روند طرح، داوری، پذیرش یا عدم پذیرش مقالات، تعیین تکلیف مقالات در مهلت مقرر و قانونی، حفظ اطلاعات مربوط به مؤلفان از داوران و اشخاص دیگر و غیره را رعایت نماید.