شماره تماس نشریه:  04133342490

                     داخلی: 04133392122


ایمیل نشریه: perlit@tabrizu.ac.ir

ایمیل پشتیبان: mousazade99@gmail.com


آدرس: تبریز- بلوار 29 بهمن- دانشگاه تبریز- دانشکده ادبیات-  دفتر نشریه زبان و ادب فارسی


فرم زیرین ایمیل نشریه می باشد. نویسندگان محترم از طریق فرم زیر می توانند با نشریه در ارتباط باشند. 


فقط حروف (غیر عددی) را وارد وارد کنید.
CAPTCHA Image