بانک ها و نمایه نامه ها

این نشریه در پایگاه های زیر نمایه می شود:

SID, ISC, SIVILICS, کتابخانه ملی ایران ، پرتال جامع علوم انسانی و مگ ایران و ...نمایه می شود.