شمارۀ تماس نشریه : 04133392122

نوع مجوز: علمی- پژوهشی

تأسیس: فروردین 1327 (نشریۀ ادبیات دانشگاه تبریز)

ترتیب انتشار: دوفصلنامه

نوع داوری: بسته

تعداد داوری هر مقاله: 2

 

هزینۀ ارسال مقالات:

*   از ارسال کنندگان محترم مقالات در بدو ارسال مقاله مبلغی اخذ نمی‌شود اما برای مقالاتی که طبق نظر هیئت تحریریه برای ارسال به داوری مناسب تشخیص داده شوند مبلغ -/ 1.000.000 (یک میلیون) ریال هزینۀ داوری دریافت خواهد شد. در صورتی که مقاله‌ای پس از طی مراحل داوری در فرایند پذیرش نهایی و چاپ قرار گیرد واریز مبلغ -/ 2.000.000 (دو میلیون) ریال علاوه بر مبلغ اولیه الزامی است.

 *   موارد فوق در مورد همه مقالاتی که از تاریخ 1398/04/03 به سامانه نشریه زبان و ادب فارسی ارسال می شوند لازم الاجرا است و استرداد هرگونه مبلغ واریزی طبق مقررات امکان پذیر نمی باشد.

 *   اطلاعات مربوط به لزوم واریز هر یک از مبالغ فوق از طریق ایمیل صاحبان مقالات به آگاهی ایشان خواهد رسید.

 *   مدت زمان واریز هر یک از مبالغ فوق، سه روز پس از اعلام لزوم واریز آن می باشد.    

 *   صاحبان مقالات، برای واریز مبالغ یاد شده می‌توانند از مسیر سایت دانشگاه تبریز* قسمت واحدهای سازمانی* حوزه معاونت پشتیبانی و توسعه منابع* مدیریت امور مالی اقدام و با پر کردن «فرم پرداخت آنلاین وجوه» از قسمت « واحد دانشکده» با انتخاب « نشریه» در قسمت « نوع درآمد» و تکمیل اطلاعات درخواستی دیگر در ذیل آن، فرایند را تکمیل کنند و سپس تصویر قبض پرداختی را از طریق سامانه نشریه ارسال نمایند.   

 *   شماره حساب 8606912162 نزد بانک ملت با شناسه پرداخت 11013802139  قابل رؤیت در سامانه امور مالی دانشگاه.   

 

 نوع دسترسی به متن مقالات: رایگان و آزاد، تمام متن (OPEN ACCESS)

نحوه دسترسی به متن مقالات چاپ شده: سایت نشریه و پایگاههای نمایه کننده

 

حق رد یا قبول، ویراستاری مقالات و حق چاپ و تکثیر آنها برای این نشریه محفوظ است.

نشریه زبان و ادب فارسی تابع قوانین بین المللی (Copyright) است. لطفا هنگام استفاده از مقالات این نشریه، استناد به نام نشریه و شماره آن و نیز نام مؤلف یا مؤلفین را فراموش نکنید.