در حال حاضر نشریۀ زبان و ادب فارسی دارای 19 عضو هیئت تحریریه است که چهار عضو آن بین المللی و 15 عضو آن از استادان مبرّز دانشگاه های مختلف کشور می باشند.

 


مدیر مسئول


دکتر میرجلیل اکرمی استاد، دانشگاه تبریز، ایران

زبان و ادبیات فارسی

سردبیر


دکتر باقر صدری نیا استاد، دانشگاه تبریز، ایران

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسور حجابی قرلانغیچ استاد، دانشگاه آنکارا، ترکیه

زبان و ادبیات فارسی

 • hkirlangicgmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر عارف نوشاهی استاد بازنشسته، دانشگاه راول پندی، پاکستان

زبان و ادبیات فارسی

 • arifnaushahigmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسور مارینا ریسنر پروفسور، انیستیتو تحقیقات شرق شناسی و عرب شناسی دانشگاه دولتی مسکو، روسیه

مطالعات شرق شناسی و عرب شناسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسور عمر صفر پروفسور، دانشگاه دولتی دوشنبه، تاجیکستان

زبان و ادبیات فارسی

 • umar_safarmail.ru

اعضای هیات تحریریه


دکتر سجاد آیدنلو دانشیار، دانشگاه پیام نور، ارومیه، ایران

زبان و ادبیات فارسی

 • aydenloogmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر نصرالله امامی استاد بازنشسته، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

زبان و ادبیات فارسی

 • nasemamiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسن انوری استاد بازنشسته، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر یدالله جلالی پندری دانشیار، دانشگاه یزد، یزد، ایران

زبان و ادبیات فارسی

 • jalaliyazd.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر کاووس حسنلی استاد، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

زبان و ادبیات فارسی

 • kavooshassanligmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمود فتوحی استاد، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

زبان و ادبیات فارسی

 • fotoohirudgmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر رحمان مشتاق مهر استاد، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

زبان و ادبیات فارسی

 • moshtaghmehrgmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر علیرضا مظفری استاد، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

زبان و ادبیات فارسی

 • a.mozaffariurmia.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر معصومه معدن کن استاد بازنشسته، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

زبان و ادبیات فارسی

 • m.madankanyahoo.co.uk

اعضای هیات تحریریه


دکتر چنگیز مولایی استاد، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

فرهنگ و زبانهای باستانی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد مهدی پور استاد، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

زبان و ادبیات فارسی

 • mohammad.mahdipourgmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید مهدی نوریان استاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر اسدالله واحد استاد، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

زبان و ادبیات فارسی

 • a.vahedtabrizu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدجعفر یاحقی استاد، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

زبان و ادبیات فارسی

 • mgyahaghiyahoo.co.uk

مدیر داخلی


دکتر محمدعلی موسی زاده استادیار، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

زبان و ادبیات فارسی

 • mmousazadehtabrizu.ac.ir
 • 04133392203

ویراستار ادبی نشریه


دکتر محمد ابراهیم پور نمین ویراستار ادبی

زبان و ادبیات فارسی

 • ebrahimpurnaminyahoo.com

ویراستار انگلیسی


دکتر اسماعیل صفائی اصل ویراستار انگلیسی

زبان شناسی همگانی

 • safai.atugmail.com

صفحه آرا


خانم الهام حق روان صفحه آرا

 • e.haghravanyahoo.com