اعضای هیات تحریریه

در حال حاضر نشریۀ زبان و ادب فارسی دارای 19 عضو هیئت تحریریه است که چهار عضو آن بین المللی و 15 عضو آن از استادان مبرّز دانشگاه های مختلف کشور می باشند.

 

مدیر مسئول

دکتر میرجلیل اکرمی

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه تبریز، ایران

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?akrami
m-akramitabrizu.ac.ir
04133392176


مدیر مسئول نشریۀ زبان و ادب فارسی (نشریۀ سابق دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز)

 

سردبیر

دکتر باقر صدری نیا

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه تبریز، ایران

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?sadriniya
baghersadriyahoo.com
04133392179
0000-0002-6338-1619

اعضای هیات تحریریه بین المللی

پروفسور حجابی قرلانغیچ

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه آنکارا، ترکیه

hkirlangicgmail.com

دکتر عارف نوشاهی

زبان و ادبیات فارسی استاد بازنشسته، دانشگاه راول پندی، پاکستان

arifnaushahigmail.com

پروفسور مارینا ریسنر

مطالعات شرق شناسی و عرب شناسی پروفسور، انیستیتو تحقیقات شرق شناسی و عرب شناسی دانشگاه دولتی مسکو، روسیه

mlreysnermail.ru


- پروفسور مارینا ریسنر استاد کرسی زبان‌شناسی انستیتو آسیا و آفریقای دانشگاه دولتی مسکو

- مؤلف تاریخ ادبیات ایران در دوران پس از مغول

پروفسور عمر صفر

زبان و ادبیات فارسی پروفسور، دانشگاه دولتی دوشنبه، تاجیکستان

umar_safarmail.ru

اعضای هیات تحریریه

دکتر سجاد آیدنلو

زبان و ادبیات فارسی دانشیار، دانشگاه پیام نور، ارومیه، ایران

aydenloogmail.com

دکتر نصرالله امامی

زبان و ادبیات فارسی استاد بازنشسته، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

nasemamiyahoo.com

دکتر حسن انوری

زبان و ادبیات فارسی استاد بازنشسته، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

ensani.ir/fa/article/author/8758
h.anvari1312gmail.com


عضو موسسه لغت نامه دهخدا و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی، عضو شورای عالی دایره المعارف بزرگ اسلامی و بسیاری مراکز علمی و فرهنگی دیگر

دکتر یدالله جلالی پندری

زبان و ادبیات فارسی دانشیار، دانشگاه یزد، یزد، ایران

jalaliyazd.ac.ir

دکتر کاووس حسنلی

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

kavooshassanligmail.com

دکتر محمود فتوحی

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

fotoohirudgmail.com

دکتر رحمان مشتاق مهر

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

moshtaghmehrgmail.com

دکتر علیرضا مظفری

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

a.mozaffariurmia.ac.ir

دکتر معصومه معدن کن

زبان و ادبیات فارسی استاد بازنشسته، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

m.madankanyahoo.co.uk

دکتر چنگیز مولایی

فرهنگ و زبانهای باستانی استاد، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?chmowlaee
cmowlaiiyahoo.com.au

دکتر محمد مهدی پور

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

mohammad.mahdipourgmail.com

دکتر سید مهدی نوریان

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ltr.ui.ac.ir/m.nourian
mehrnouriangmail.com

دکتر اسدالله واحد

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

a.vahedtabrizu.ac.ir

دکتر محمدجعفر یاحقی

زبان و ادبیات فارسی استاد، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

mgyahaghiyahoo.co.uk

مدیر داخلی

دکتر محمدعلی موسی زاده

زبان و ادبیات فارسی استادیار، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

mmousazadehtabrizu.ac.ir
04133392203

ویراستار ادبی نشریه

دکتر محمد ابراهیم پور نمین

زبان و ادبیات فارسی ویراستار ادبی

ebrahimpurnaminyahoo.com

ویراستار انگلیسی

دکتر اسماعیل صفائی اصل

زبان شناسی همگانی ویراستار انگلیسی

safai.atugmail.com

صفحه آرا

خانم الهام حق روان

صفحه آرا

e.haghravanyahoo.com