دوره 76 (1402)
دوره 74 (1400)
دوره 73 (1399)
دوره 72 (1398)
دوره 71 (1397)
دوره 70 (1396)
دوره 69 (1395)
دوره 68 (1394)
دوره 67 (1393)
دوره 66 (1392)
دوره 65 (1391)
دوره 55 (1390)
دوره 54 (1390)
دوره 53 (1389)
دوره 52 (1388)
دوره 51 (1387)
دوره 50 (1386)
دوره 49 (1385)
دوره 48 (1384)
دوره 47 (1383)
دوره 46 (1382)
دوره 45 (1381)
دوره 44 (1380)
دوره 43 (1379)
دوره 42 (1378)
دوره 41 (1377)
دوره 40 (1376)
دوره 39 (1375)
دوره 38 (1374)
دوره 37 (1373)
دوره 36 (1372)
دوره 35 (1371)
دوره 34 (1370)
دوره 33 (1369)
دوره 32 (1363)
دوره 31 (1362)
دوره 30 (1357)
دوره 29 (1356)
دوره 28 (1355)
دوره 27 (1354)
دوره 26 (1353)
دوره 25 (1352)
دوره 24 (1351)
دوره 23 (1350)
دوره 22 (1349)
دوره 21 (1348)
دوره 20 (1347)
دوره 19 (1346)
دوره 18 (1345)
دوره 17 (1344)
دوره 16 (1343)
دوره 15 (1342)
دوره 14 (1341)
دوره 13 (1340)
دوره 12 (1339)
دوره 11 (1338)
دوره 10 (1337)
دوره 9 (1336)
دوره 8 (1335)
دوره 7 (1334)
دوره 6 (1333)
دوره 5 (1332)
دوره 4 (1330)
دوره 3 (1329)
دوره 2 (1328)
دوره 1 (1327)
علمی- پژوهشی تاریخ ادبیات ایران
سهم آذربایجان در فرهنگ‌ فارسی‌نویسی

حسن انوری

دوره 75، شماره 245 ، شهریور 1401، صفحه 1-13

https://doi.org/10.22034/perlit.2022.53534.3391

چکیده
  آذربایجانیان چون عموم ساحت‌های اندیشه و علم و اقتصاد و سیاست و فرهنگ ایران‌زمین، در عرصه فرهنگ‌نویسی برای زبان فارسی نیز، هم پیشگام و هم سخت‌کوش بوده‌اند. ثمره تلاش آنان در این حوزه، زمانه‌ای بسیار مدید از کهن‌ترین ادوار زبان فارسی دری با نمونه‌های کهنی همچون فرهنگ قطران (از قرن پنجم هجری قمری)، تا سال‌های اخیر و نمونه‌ای چون ...  بیشتر

علمی- پژوهشی ادبیات غنایی و تعلیمی
دردانه عشق شرح بیتی از حافظ

نصرالله پورجوادی

دوره 75، شماره 245 ، شهریور 1401، صفحه 15-23

https://doi.org/10.22034/perlit.2022.52077.3335

چکیده
  نسج و بافت بیان در شعر حافظ، علی‌رغم سادگی و  روشنی بیشینه ابیات و تعابیر، بر شبکه معنایی پیچیده و عموماً پنهانی مبتنی است که گاه معانی عمیق و دقیق مستتر در آن، چندان در بادی امر رخ نمی‌‌نماید. به همین سبب، ابیات متعددی از دیوان وی، تنها با تأملات و بازخوانی‌های مکرر است که در معرض فهم و منصۀ ظهور قرار می‌گیرد. ازجملۀ این ابیات، ...  بیشتر

علمی- پژوهشی ادبیات غنایی و تعلیمی
شناخت جوهر آب و نشانه های آن در سیرالعباد سنائی

مریم مشرّف الملک

دوره 75، شماره 245 ، شهریور 1401، صفحه 25-43

https://doi.org/10.22034/perlit.2022.47799.3167

چکیده
  سنایی غزنوی در مثنوی تمثیلی و حکمی سیرالعباد، شماری از جانوران دریایی را در معنای تمثیلی و رمزی به کار برده است. این جانوران بر اساس تقسیم بندی حکیمان بر ارکان و طبایع دلالت دارند. هر یک از ارکان دلالت بر طبعی دارد و هر طبع ، گذشته از فوایدش، ذمایمی در نفس انسان ایجاد می‌کند. سنایی در توصیف گوهر آب و گوهر هوا در مثنوی سیرالعباد، ذمایم ...  بیشتر

علمی- پژوهشی نسخه شناسی
ارزش‌های ترجمه‌تفسیر اسماعیل بن مبارک (از سال 665ق)

جواد بشری

دوره 75، شماره 245 ، شهریور 1401، صفحه 45-72

https://doi.org/10.22034/perlit.2022.51544.3320

چکیده
  مصحف شمارۀ 17394 کتابخانۀ مرعشی، کتابت‌شده به دست اسماعیل بن مبارک در سال 665ق، متضمّن یک دوره ترجمه- تفسیر قرآن به زبان فارسی است که به بخشی از قلمرو زبانی پهناور ماوراءالنهر تعلّق دارد. با مقایسۀ برگردان حاضر با بخش ترجمۀ قرآن از تفاسیر موجود فارسی پیش از سدۀ هفتم هجری و نیز سایر ترجمه‌های موجود از قرآن کریم که تاکنون به صورت کامل یا ...  بیشتر

علمی- پژوهشی تاریخ ادبیات ایران
کارکرد فرهنگ‌های منظوم دوزبانه فارسی-ترکی در انتقال دانش زبان فارسی دردوره‌ی عثمانی در آناتولی

سمانه حسنعلی‌زاده؛ علی شهیدی؛ زهره زرشناس

دوره 75، شماره 245 ، شهریور 1401، صفحه 73-96

https://doi.org/10.22034/perlit.2022.51515.3318

چکیده
  برای آشنایی با مردم یک جامعه، سنت‌ها و ذهنیت آنها، ابتدا باید زبان آنها را دانست. از طریق مقایسه طرح‌های زبانی زبان مادری و زبان آموخته ‌شده به عنوان زبان دوم، می‌توان به شباهت‌های دو زبان پی برد، ویژگی‌های فکری مردم آن جامعه را آشکار کرد و تصویری کلی از دنیای افرادی که به این دو زبان آشنا هستند، بدست آورد. یکی از بهترین منابع، در ...  بیشتر

علمی- پژوهشی ادبیات حماسی و اسطوره
نسخه‌شناسی حماسۀ ناشناختۀ جمشیدنامه

میلاد جعفرپور

دوره 75، شماره 245 ، شهریور 1401، صفحه 97-124

https://doi.org/10.22034/perlit.2022.50949.3297

چکیده
  جمشیدنامه، یکی از حماسه‌های منثور بی‌سابقۀ ادب فارسی است که گزارش بدیع آن منحصر بر احوال جمشید پیشدادی بوده و از این منظر، می‌توان آن را در شمار روایت‌های مستقلّی نظیر: گرشاسپ‌نامه و کوش‌نامه قرار داد که با فراز و فرودهای زندگی یکی از شخصیّت‌های اساطیری ایران مرتبط است. راوی جمشیدنامه کوشیده تا بر برهه‌ای تاریک و مبهم از زندگانی ...  بیشتر

علمی- پژوهشی تصوف و عرفان
بررسی پاردوکس و کارکردهای آن در بیان تجربۀ وحدت وجود در شعر عهد تیموری

رمضان تفسیری؛ حمید طاهری

دوره 75، شماره 245 ، شهریور 1401، صفحه 125-148

https://doi.org/10.22034/perlit.2022.44925.3040

چکیده
  عرفا برای تبیین اندیشه‌ها و تجارب عرفانی و انتقال این مفاهیم به دیگران و اقناع مخاطبان خویش، از ظرفیت‌های هنری زبان در قالب بیان پارادوکسی و متناقض‌نمایی بهره برده‌اند. عارفان تجارب عرفانی خود را فراتر از حدّ تقریر و توصیف می‌دانند و عده‌ای نیز بیان و توصیف آن را حتی ناممکن می‌شمارند. این حقایق و معارف بنا به احوال سالک، بسیار ...  بیشتر

علمی- پژوهشی تاریخ ادبیات ایران
کی عروسک باز را جامۀ عروسی درخور است؛ «تأملی بر رویکرد متون ادبی- تاریخی دورۀ قاجار به پدیدۀ کودک همسری»

ندا سنبلی؛ عباس قدیمی قیداری

دوره 75، شماره 245 ، شهریور 1401، صفحه 149-175

https://doi.org/10.22034/perlit.2022.50607.3287

چکیده
  پدیده‌ای که امروزه «کودک همسری» نامیده شده و از مسائل و آسیب‌های مهم اجتماعی و فرهنگی مربوط به زنان به شمار می‌رود، مسئله و موضوعی تاریخی است که در عصر قاجار در کشاکش سنت و تجدد، به تدریج به مسئله و موضوع مهمی دست کم در میان اقشاری از جامعه ایران تبدیل شد. کودک همسری یا ازدواج دختران در سنین پایین با اینکه پدیده‌ای مرسوم در ایران ...  بیشتر

علمی- پژوهشی ادبیات داستانی
پدیده «سقف شیشه‌ای» در ادبیات داستانی معاصر

حسن ذوالفقاری؛ مریم مقدمی

دوره 75، شماره 245 ، شهریور 1401، صفحه 177-197

https://doi.org/10.22034/perlit.2022.40403.2836

چکیده
  یکی از مسائل مرتبط با زنان شاغل، موانعی است که در مسیر استخدام و ارتقای شغلی آنها وجود دارد. جامعه‌شناسان موانع ارتقای شغلی زنان را براساس پدیده «سقف شیشه‌ای» بررسی و ارزیابی می‌کنند. سقف شیشه‌ای مجموعه عواملی است که موانعی را در مسیر پیشرفت شغلی زنان ایجاد می‌کند. آثار داستانی ازجمله منابع ادبی و فرهنگی هر جامعه‌ای است که ...  بیشتر

علمی- پژوهشی ادبیات داستانی
معنی و غایت زندگی در رمان «انجمن نکبت‌زده‌ها»

ابراهیم رنجبر

دوره 75، شماره 245 ، شهریور 1401، صفحه 199-217

https://doi.org/10.22034/perlit.2022.45263.3050

چکیده
  زندگی ظاهرا مفهومی روشن دارد و انسان پیوسته در پی درک معنی و غایت حیات خود بوده‌است اما تبیین حقیقت آن تا حال میسر نشده‌است. تاریخ رمان نشان داده‌است که این نوع ادبی به معنی و غایت زندگی توجه خاصی دارد. با همین بینش رمان «انجمن نکبت‌زده‌ها» (چاپ اول، 1398) را از لحاظ میزان و چگونگی توجه به معنی و غایت زندگی بررسی کرده‌ایم. روش کار ...  بیشتر

علمی- پژوهشی نظریه های ادبی
تحلیل مؤلفه کانون‌سازی در رمان قیدار

احسان خانی سومار؛ موسی پرنیان؛ خلیل بیگ‌زاده

دوره 75، شماره 245 ، شهریور 1401، صفحه 219-240

https://doi.org/10.22034/perlit.2022.48195.3185

چکیده
  پیرو پیشرفت علوم انسانی در قرن بیستم، نظریه‌های روایت‌شناسی پدیدار گشت که به عنوان علم ادبی نوظهور طرفداران بسیاری به خود جلب کرد. یکی از مباحث مطرح در روایت‌شناسی مسأله کانونی‌سازی است. ژرار ژنت کانونی‌سازی را به عنوان منظری برتر از دیدگاه برگزید که مفهومی فراتر از ادراک بصری دارد. این منظر زاویه دیدی است که اطلاعات زیادی به طور ...  بیشتر

علمی- پژوهشی ادبیات داستانی
بازنمایی عدم قطعیت در رمان دیلمزاد اثر محمّد رودگر

آرزو پوریزدان پناه کرمانی

دوره 75، شماره 245 ، شهریور 1401، صفحه 241-259

https://doi.org/10.22034/perlit.2022.47418.3138

چکیده
  یکی از موضوعات مهم زندگی بشر امروز و به تبع آن یکی از مهم‌ترین مختصّات پسامدرنیسم، عدم قطعیت است. نفوذ این اصل به حوزة ادبیّات و تأثیرپذیری رمان از آن سبب جذّابیت هرچه بیشتر رمان‌های مدرن و پست‌مدرن برای خواننده و مشارکت هرچه بیشتر خواننده در خوانش رمان شده‌است. رمان «دیلمزاد» اثر محمّد رودگر یکی از رمان‌های برگزیدة دفاع مقدّس ...  بیشتر

علمی- پژوهشی ادبیات داستانی
فراخوانی شخصیت‌های شاهنامه به رمانِ به هادس خوش آمدید؛ کنشی در جهت تضعیف گفتمان دهۀ هشتاد

اعظم نیک‌خواه فاردقی؛ سمیرا بامشکی

دوره 75، شماره 245 ، شهریور 1401، صفحه 261-281

https://doi.org/10.22034/perlit.2022.52123.3337

چکیده
  رمان یکی از گونه‌های رایج ادبی معاصر است که می‌تواند پیوند مستقیمی با بافت سیاسی-اجتماعی هر جامعه داشته باشد. به‌وجود‌آمدن زیرگونۀ رمان اسطوره‌ای در دهه‌های اخیر، این پیوند را مستحکم‌تر کرده است؛ زیرا حماسه‌ها و اسطوره‌ها با قابلیت‌های فراوان خود، به‌خوبی می‌توانند نویسنده را در انعکاس بافت فرامتن و بیان موضع موافق یا مخالفش ...  بیشتر