نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

زندگی ظاهرا مفهومی روشن دارد و انسان پیوسته در پی درک معنی و غایت حیات خود بوده‌است اما تبیین حقیقت آن تا حال میسر نشده‌است. تاریخ رمان نشان داده‌است که این نوع ادبی به معنی و غایت زندگی توجه خاصی دارد. با همین بینش رمان «انجمن نکبت‌زده‌ها» (چاپ اول، 1398) را از لحاظ میزان و چگونگی توجه به معنی و غایت زندگی بررسی کرده‌ایم. روش کار این گونه بوده‌است که آرمان‌ها، اهداف و نحوۀ زندگی شخصیت‌ها را از اقوال و احوال و کردارهای آنان، و از تصریحات و کنایات متن رمان استنباط کرده و گفته‌ایم که نویسنده چگونه زندگی اجتماعی شخصیت‌ها و معنی و غایت زندگی آنان را بازنمایی کرده‌است‌. نتایج بررسی نشان می‌دهند که این رمان به روش بازنمایی واقعیات، بخشی از سیمای جامعه را با دقت خاصی به نمایش گذاشته‌است. در این جامعه نیازهای ابتدایی زندگی مثل بهداشت، معیشت، مسکن و اشتغال به خانواده‌ها آسیب زده و مردم را چنان مشغول ‌کرده‌است‌ که فرصتی برای ایشان نمانده‌است تا به آرمان‌ها و درجات بلند معنویات بیندیشند لذا معنی و غایت زندگی در تامین نیازهای ابتدایی زندگی خلاصه شده‌است و این آفتی است‌ برای جامعه‌ای که باید راه ترقی در آمال و آرمان‌های بلند را در پیش گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The concept and objective of living in the novel “Anjoman e- Nekbatzadeha” (The Association of Squalors)

نویسنده [English]

 • Ebrahim Ranjbar

Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages, University of Tabriz. Tabriz. Iran

چکیده [English]

Living has overtly a clear concept, and man has always been attempting to understand this concept and its objective. However, revealing its reality has been roughly impossible so far. Novel literature shows that this type of genre pays special attention to the concept and objective of living. According to this perspective, I have analyzed the novel “The Association of the Squalors” (first published in 1398 H.S) in measure and method of noticing the concept and objective of living. For the methodology, I have inferred the character's goals, aims, and ways of living from their statuses, beings, and behaviors and from the expressions and irony in the novel and illustrated how the author represents social life of the characters and their conception and goal of living. The results show that the novel represents with particular care some aspects of the social community through representing realities of their life. In this community, the preliminary needs of life like health, subsistence, housing, and employment has been damaging to the household. It has also overwhelmed the community in a way that they have rarely had the chance to think about the goals and upper grades of spirituality. Consequently, the concept and objective of living have been restricted to supplying the preliminary needs of life and this has been inferred as a pestilence for a community that ought to go ahead in developing great expectations and goals.

کلیدواژه‌ها [English]

 • The community of the Sordid
 • Living
 • Meaning
 • ideals
 • اژه‌ای، محمدعلی و معین، امرالله، (1387)، «اختیار و جهان‌های ممکن از دیدگاه لایب‌نیتس»، پژوهشهای فلسفی دانشگاه تبریز، سال 51، شماره 205، ص23-54.
 • بهروان، حسین و میرانوری سیدعلیرضا، (1388)، «تحلیل جامعه‌شناختی بازگشت مجدد معتادان به اعتیاد در مرکز اجتماع درمان‌مدار (TC) شهر مشهد در سال 1388»، مجله بررسی مسائل اجتماعی ایران، سال اول، شماره اول، بهار 1389، صص 45/87 .
 • پک، جان، (1366)، شیوۀ تحلیل رمان، چاپ اول، ترجمه احمد صدارتی، تهران: نشر مرکز.
 • تنکابنی، فریدون، (بی‌تا.) پول تنها ارزش و معیار ارزش‌ها، سفری شتابزده به دنیای آگهی‌های تجارتی، بدون مشخصات نشر، نسخه الکترونیکی.
 • تولستوی، لئون، (1373)، هنر چیست، چاپ نهم، ترجمه کاوه دهقان، تهران: امیرکبیر.
 • تیلور، ریچارد، (1394)، «معنای زندگی»، ترجمه هدایت علوی‌تبار، مجله حکمت سرا، سال 7، شماره 3، پیاپی 25، ص 187-202.
 • حسنی، محمدحسین و همکاران، (1396)، «مفهوم سازی سبک زندگی فرهنگی»، مجلۀ جامعه پژوهی فرهنگی، (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، سال 8، شماره 1، 23-45.
 • داستایوفسکی، فئودور، (1393)، دفتر یادداشت روزانه یک نویسنده، 3 جلد، چاپ دوم، (چاپ اول انتشارات معین) ترجمه ابراهیم یونسی، تهران: معین.
 • دهخدا، علی‌اکبر، (1373)، لغت‌نامه، چاپ اول از دوره جدید، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 • زرین‌کوب، عبدالحسین، (1369)، در قلمرو وجدان، چاپ اول، تهران: علمی.
 • شجاعی، محمد قابل‌صادق و همکاران، (1391)، «معنای زندگی در نهج البلاغه»، مجله مطالعات اسلام و روان‌شناسی، سال 6، شماره 11،‌ ص 37-57.
 • علوی‌تبار، هدایت و محبتی، مریم، (1391)، «معنای زندگی از دیدگاه داستایفسکی»، مجله پژوهش‌نامة فلسفة دین (نامة حکمت)، سال 10، شماره 1، پیاپی 19، ص 125-150.
 • علیزمانی، امیرعباس و دریانی‌اصل، مریم، (1389)، «معنای زندگی از دیدگاه جان کاتینگهام»، مجله الهیات تطبیقی، سال 1، شماره 1، 97-108.
 • فرانکل، ویکتور، (1372)، پزشک و روح، چاپ سوم، ترجمه فرخ سیف‌بهزاد، تهران: درسا.
 • کاپلستون، فردریک‌چارلز، (1380)، تاریخ فلسفه، 9 جلد، چاپ چهارم، ترجمه جلال‌الدین مجتبوی، تهران: علمی فرهنگی و سروش.
 • کیرکگور، سورن، (1399)، یا این‌ یا آن، چاپ سوم، ترجمه صالح نجفی، تهران: نشر مرکز.
 • مزلو، ابراهام اچ.، (1372)، انگیزش و شخصیت، چاپ سوم، ترجمه احمد رضوانی، مشهد: آستان قدس.
 • نراقی، حسن، (1385)، جامعه‌شناسی خودمانی، چاپ شاهزدهم، تهران: اختران.
 • ولف، سوزان، (1382)، «معنای زندگی»، ترجمه محمدعلی عبداللهی، نقد و نظر، سال 8، شماره 1 و 2، صص 28-37.
 • هایدگر، مارتین، (1393)، هستی و زمان، چاپ چهارم، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، تهران: نشر نی.
 • هایدگر، مارتین، (1373)، «پرسش از تکنولوژی»، ترجمه شاپور اعتماد، فصلنامه ارغنون، سال 1، شماره 1، صص 1-30.
 • G. V., (2005), Theodicy, Essays on the Goodness of God, the Freedom of Man and the Origin of Evil, Edited by Austin Farrer, Fellow of Trinity College, Oxford Translated by E.M. Huggard from C.J. Gerhardt's Edition of the Collected Philosophical Works.
 • http://dx.doi.org/10.22034/perlit.2022.45263.3050