دوره 76 (1402)
دوره 74 (1400)
دوره 73 (1399)
دوره 72 (1398)
دوره 71 (1397)
دوره 70 (1396)
دوره 69 (1395)
دوره 68 (1394)
دوره 67 (1393)
دوره 66 (1392)
دوره 65 (1391)
دوره 55 (1390)
دوره 54 (1390)
دوره 53 (1389)
دوره 52 (1388)
دوره 51 (1387)
دوره 50 (1386)
دوره 49 (1385)
دوره 48 (1384)
دوره 47 (1383)
دوره 46 (1382)
دوره 45 (1381)
دوره 44 (1380)
دوره 43 (1379)
دوره 42 (1378)
دوره 41 (1377)
دوره 40 (1376)
دوره 39 (1375)
دوره 38 (1374)
دوره 37 (1373)
دوره 36 (1372)
دوره 35 (1371)
دوره 34 (1370)
دوره 33 (1369)
دوره 32 (1363)
دوره 31 (1362)
دوره 30 (1357)
دوره 29 (1356)
دوره 28 (1355)
دوره 27 (1354)
دوره 26 (1353)
دوره 25 (1352)
دوره 24 (1351)
دوره 23 (1350)
دوره 22 (1349)
دوره 21 (1348)
دوره 20 (1347)
دوره 19 (1346)
دوره 18 (1345)
دوره 17 (1344)
دوره 16 (1343)
دوره 15 (1342)
دوره 14 (1341)
دوره 13 (1340)
دوره 12 (1339)
دوره 11 (1338)
دوره 10 (1337)
دوره 9 (1336)
دوره 8 (1335)
دوره 7 (1334)
دوره 6 (1333)
دوره 5 (1332)
دوره 4 (1330)
دوره 3 (1329)
دوره 2 (1328)
دوره 1 (1327)
علمی- پژوهشی تصوف و عرفان
زبان قدرت در عناصر زبانی و ساختاری مناقب اوحدالدین کرمانی

محمد افشین‌وفایی؛ مهدی فیروزیان حاجی

دوره 75، شماره 246 ، اسفند 1401، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22034/perlit.2022.51984.3332

چکیده
  در این مقاله با هدف شناسایی و نمایاندن لایه‌های نهان ارتباطات گفتمانی در زبان و ساختار متنی صوفیانه، به بررسی مناقب اوحدالدین کرمانی، عارف و شاعر سدۀ ششم و هفتم، پرداخته شده است. بدین منظور عناصر زبانی (اسم و صفت، فعل، ضمیر، نشانۀ جمع، قید، مترادفات، اعداد) و عناصر ساختاری و مفاهیم مربوط به آن‌ها (بافت و موقعیت، وارونگی و تعلیق واقعیت، ...  بیشتر

علمی- پژوهشی نظریه های ادبی
تحلیل منطق گفتمانی کاربست جری و تطبیق آیات قرآنی در قصاید انوری

سیداحمد پارسا؛ نگین رستمی

دوره 75، شماره 246 ، اسفند 1401، صفحه 22-43

https://doi.org/10.22034/perlit.2023.51807.3329

چکیده
  پژوهشگران ادب پارسی تنها با رویکرد بلاغی به بررسی بهره‌گیری شاعران از آیات قرآنی در سروده‌های خود پرداخته اند و از اهداف آنان در به کارگیری این آیات غافل بوده‌اند. پژوهش حاضر به بررسی این مسئله در قصاید انوری می‌پردازد و می‌کوشد با استفاده از جری و تطبیق، آیات قرآنی را از منظر کارکردهای آنها تحلیل کند. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است. ...  بیشتر

علمی- پژوهشی بلاغت و دستور زبان فارسی
موقوف‌المعانی ، نقد و تحلیل یکی از صنایع مهم و مبهم ادبی

سعید شفیعیون

دوره 75، شماره 246 ، اسفند 1401، صفحه 44-73

https://doi.org/10.22034/perlit.2023.51458.3315

چکیده
  موقوف‌المعانی یکی از آرایه‌های ادبی است که هنوز به درستی مورد بررسی قرار نگرفته است. وسعت دامنه و نقشی که به عنوان هنرسازه در ساخت چند قالب و گونه‌ ادبی دارد و نیز کارکردش در تعلیق سخن آن را به تعدادی از صنایع و انواع ادبی پیوند می‌زند. در این میان برخیشان مانند «تضمین» و «مُدرج» و «زشت و زیبا» زیرقسم‌های موقوف‌المعانی ...  بیشتر

علمی- پژوهشی ادبیات غنایی و تعلیمی
نقد و تصحیح دوازده بیت از حافظ بر اساس مستندات متنی و شگردهای بلاغی

میثم جعفریان هریس؛ محمدعلی موسی زاده

دوره 75، شماره 246 ، اسفند 1401، صفحه 74-102

https://doi.org/10.22034/perlit.2023.55765.3461

چکیده
  رسم پیشین در تصحیح متون این بوده است که اقدم نسخ را مطلقاً اساس قرار داده و به‌جز در مورد غلط‌های فاحشِ نسخة اقدم، عدول از قدیمی‌ترین ضبط را جایز نمی‌دانسته‌ا‌ند. این روش هرچند در اغلب متون مصحَّح، قرین صواب بوده، لیکن سرشت و سرگذشت دیوان اشعار حافظ و شیوة تدوین غزلیات او به گونه‌ای است که در کار تصحیح شعر او، تکیۀ صِرف بر اقدم نسخ، ...  بیشتر

علمی- پژوهشی تصوف و عرفان
تفسیر منظوم صوفیانه: ادعای تداوم وحی در زبان فارسی

محمد محمدی؛ محمود فتوحی رودمعجنی

دوره 75، شماره 246 ، اسفند 1401، صفحه 103-122

https://doi.org/10.22034/perlit.2023.53278.3378

چکیده
  قرن دهم هجری قمری آغاز شکل گیری جریان ادبی تفسیرنویسی قرآن به نظم فارسی است. این جریان تا کنون ادامه یافته و در عصر قاجار رواج بیشتری داشته است. برخی از این آثار به صورت مستقیم و برخی غیرمستقیم چونان قرآن مدعی اعجازند. محمل این ادعا نظم عروضی فارسی است؛ نظمی که تابع قرآن و در تفاهم با آن شکل گرفته است. پژوهش پیش رو مدعای مزبور را با مطالعۀ ...  بیشتر

علمی- پژوهشی نظریه های ادبی
بررسی و تحلیل دیدگاه های صهبایی در حوزه نقد ادبی، با تأکید بر شرح سه نثر ظهوری

مهدی باقری؛ محمد خاکپور؛ محمد مهدی پور

دوره 75، شماره 246 ، اسفند 1401، صفحه 129-152

https://doi.org/10.22034/perlit.2022.47625.3156

چکیده
  نقد آثار برجسته در همۀ ادوار از بدو ظهور آن اثر امری رایج و شایع بوده است و اهمیّت پژوهش در این زمینه کمتر از ارزش آثار خلق شده نیست. در قرن دوازدهم هجری امام‌بخش صهبایی از جمله منتقدانی است که میراث‌دار نظریه‌های ادبی ادیبانی چون مُنیر لاهوری، آزاد بلگرامی و سراج‎الدین علی‎خان آرزو است که باعث شکل‌گیری این شاخۀ ادبی در شبه قاره ...  بیشتر

علمی- پژوهشی شعر معاصرایران
واکاوی گفتمان ادبی شعر نو فارسی و کُردی در دو شعر از شاملو و شیرکو بیکس

فرهاد محمدی

دوره 75، شماره 246 ، اسفند 1401، صفحه 156-180

https://doi.org/10.22034/perlit.2023.51116.3306

چکیده
  جدال بین شاعران نوگرا و طرفداران شعر سنتی مسأله‌ای است که در بررسی تاریخی و فرهنگیِ جریان شکل‌گیری شعر نو‌ همواره مورد توجّه محققان بوده است. بحث‌هایی که هر کدام از این دو جناح دربارۀ شعر و ملازمات آن مطرح می‌کردند، بر اساس نقد گفتارها و دیدگاه‌های طرف مقابل شکل می‌گرفت؛ بنابراین با تحلیل گفتارهای هریک از این دو گروه می‌توان مفاهیم ...  بیشتر

علمی- پژوهشی شعر معاصرایران
گزارش انتقادی جریان‌شناسی‌های شعر معاصر فارسی

نورالدین پیدا؛ رحمان مشتاق مهر؛ یدالله نصراللهی

دوره 75، شماره 246 ، اسفند 1401، صفحه 181-212

https://doi.org/10.22034/perlit.2022.50897.3296

چکیده
  پس از انقلاب ادبی نیما، جریان‎ها و شاخه‌های متعددی از شعر نیمایی منشعب شد که گاهی رنگ نحله‌ها و مکاتب ادبی غربی نیز به خود گرفت. به تبع گسترش جریان ها و نحله های ادبی، مطالعات و نقدهای گوناگونی دربارۀ آن‌ها صورت پذیرفت. باتوجه به تعدد منابع موجود در حوزة جریان‌شناسی شعر معاصر، نقد و بررسی آن‎ها و مقایسة دایرة مطالعات نویسندگان ...  بیشتر

علمی- پژوهشی ادبیات داستانی
خلق شخصیت فرهاد بر اساس موازین رئالیسم سوسیالیستی در نمایش‌نامه «شیرین و فرهاد» ناظم حکمت

سعید کریمی قره بابا

دوره 75، شماره 246 ، اسفند 1401، صفحه 213-235

https://doi.org/10.22034/perlit.2023.54433.3418

چکیده
  زندگی و هنر فرهاد، این عاشق ناکام داستان خسرو و شیرین همواره از آن ظرفیت برخوردار بوده است که در ادبیات فارسی و زبان‌های دیگر مورد تأویل و بازخوانی‌های متفاوت و گاه متضاد با روحِ اصلی داستان قرار گیرد. حضور مستمرّ فرهاد تنها به ساحت شعر محدود نمانده و به عرصه نمایش نیز کشیده شده است. ناظم حکمت نمایش‌نامه شیرین و فرهاد را با نیم‌نگاهی ...  بیشتر

علمی- پژوهشی ادبیات داستانی
نقد دو رمان"بادبادک باز"خالد حسینی و "تماماً مخصوص"عباس معروفی براساس نظریۀ ادبیات مهاجرت سورن فرانک

محمود شاهرودی؛ مریم خلیلی جهانتیغ؛ احمد شیرخانی

دوره 75، شماره 246 ، اسفند 1401، صفحه 236-262

https://doi.org/10.22034/perlit.2023.50780.3292

چکیده
  در این مقاله هشت ویژگی ادبیات مهاجرت ازمنظر سورن فرانک، در دو رمان بادبادک باز خالد حسینی،نویسندۀ افغانستانی و تماماً مخصوص عباس معروفی، نویسندۀ ایرانی با روش نقد تحلیلی، مورد بررسی قرار گرفته است و به این پرسش های اساسی پاسخ داده شده که 1-ویژگی‌های سطح اجتماعی (مضمونی) فرانک در رمان‌های پیش گفته به چه صورتی منعکس شده است؟ 2-نویسندگان ...  بیشتر

علمی- پژوهشی نظریه های ادبی
بازنمایی گفتمان قدرت و جایگاه سوژه در رمان مرد گرفتار از محمود کیانوش

هیوا حسن پور؛ تورج خسروی شعبانی

دوره 75، شماره 246 ، اسفند 1401، صفحه 263-296

https://doi.org/10.22034/perlit.2023.53353.3381

چکیده
  چکیدهتحلیل گفتمان ادبی، به تحلیل داده‌های زبانی و فرازبانی متن ادبی برای رسیدن به مفاهیم و تعابیر متفاوت از آن گفته می‌شود. این پژوهش به شیوۀ توصیفی – تحلیلی به بررسی و تحلیل رمان مرد گرفتار از منظر تحلیل گفتمان حاکم بر آن‌ پرداخته است. ضرورت انجام این پژوهش در آن است که نشان می‌دهد متن ادبی تنها داده‌های زبانی و زیبایی‌شناسانه ...  بیشتر