دوره و شماره: دوره 73، شماره 242، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-326 
9. تحلیل محتوای سیاسی نشریة طنز باباشمل

صفحه 239-276

10.22034/perlit.2021.36749.2642

محمد کشاورز؛ فرهاد درودگریان؛ بهناز علیپور گسکری