دوره و شماره: دوره 73، شماره 241، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-380 

علمی- پژوهشی

1. نقد آرای منابع مثنوی پژوهی در تأویل عناصر اسطوره ای مثنوی مولانا

صفحه 1-16

10.22034/perlit.2020.11101

رضا آقایاری زاهد؛ ناصر نیکوبخت؛ حسینعلی قبادی؛ سعید بزرگ بیگدلی


2. عناصر پیرامتنی نفحات‌الانس جامی

صفحه 17-46

10.22034/perlit.2020.11102

زهرا حاتم پور؛ عطامحمد رادمنش؛ محبوبه خراسانی


3. سه‎ گانه ‎های داستانی فارسی از پندار تا واقعیّت

صفحه 47-71

10.22034/perlit.2020.11103

سعید حاتمی؛ رضا بردستانی؛ حمید جعفری قریه علی


10. پژوهشی در احوال و آثار یک شاعر ناشناخته از منطقه شیروان آذربایجان

صفحه 213-235

10.22034/perlit.2020.11110

فرزاد محمدی؛ محمد حکیم آذر (نویسنده مسئول )؛ اصغر رضاپوریان