پیوندهای مفید

• پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) • پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) • پرتال جامع علوم انسانی


انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران


بیناد ایران شناسی


پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)


پرتال جامع علوم انسانی


پرتال نشریات علمی


دانشکده ادبیات دانشگاه آنکارا


سامانه اطلاعات پژوهشی ایران


سامانه نشریات وزارت علوم


فرهنگستان زبان و ادب فارسی


کمیسیون نشریات دانشگاه تبریز


مدیریت همکاری های علمی و بین المللی مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان