نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 2- دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی. تهران. ایران

2 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی. تهران. ایران

چکیده

تصویر که بازتابی از عاطفه و اندیشه شاعر و راهی برای محسوس ساختن مافی الضمیر وی است، هنگامی ارزش بلاغی خواهد یافت که در راستای پروراندن اندیشه و عاطفه سراینده قرار گیرد. در کار هر هنرمندی یک ایده‌ی مسلط وجود دارد که در لابه‌لای تصویرها، ساختار و مضمون آثارش حضور دارد. شاعری که اندیشه فردی و خلاقانه دارد، درون‌مایه‌ی منسجمی بر آثارش سایه می‌افکند و این درون‌مایه در کنار عاطفه‌ی فردی شاعر، به خلق کلان تصاویر کمک شایانی می‌کند. در این جستار برآنیم که ارتباط دو سویه‌ی عاطفه و اندیشه رادر غزل شهریار و سیمین بهبهانی بر محور تصاویر زبانی و خیالی نشان دهیم. با بررسی غزلیات سیمین بهبهانی و شهریار در یافتیم که در ورای همه تصویرها و صورت‌ها، درون‌مایه‌ی ثابتی که رهبری کلیه ساخت‌ها و تصاویر ذهنی شهریار را بر عهده دارد، عشق فردی است که انتظار و فراق را به نمایش می‌گذارد و اندیشه مسلط بر اندیشه سیمین، مسائل اجتماعی و عشق و اندوهِ حاصل از آن است که شاعر از عشق و عاطفه فردی فاصله می‌گیرد و به عشق اجتماعی روی می‌آورد و دغدغه‌ی او تصویر مسائل مردم و غم و اندوه آن-هاست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Representation of emotion and thought in Shahriar and Simin Behbahani's portraits

نویسندگان [English]

  • khalil nikkhah 1
  • effat neghabi 2

1 PhD Candidate of language and literature, kharazmi University.Tehran-IRAN

2 Associate Professor of Persian Language and Literature, kharazmi University.Tehran-IRAN

چکیده [English]

An image that reflects the emotions and thoughts of the poet and a way to sensitize his inner life, while a rhetorical value is found, that it will be in the direction of cultivating the thoughts and emotions of the creator. In the work of each artist, there is a dominant idea that is present in the abundance of images, the structure and theme of his works. A poet who has an individual and creative thought shines a coherent theme on his work, and this theme, along with the poet's individual emotion, makes a great contribution to the creation of enormous images. In this essay, we will show the two-way relationship of emotion and thought in Ghazal Shahriar and Simin Behbahani on the axis of linguistic and imaginary images.
By studying the sonnets of Simin Behbahani and Shahriar, we find that beyond all the images and faces, the constant theme that leads all Shahryar's mental structures and images, Love is the person who is expecting and parting, and the dominant thought is on the thoughts of Simin, the social issues and the love and grief resulting from it, that the poet leaves the love and affection of a person and brings about social love, and his concern is the image of people's problems and sadness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • contemporary lyricist
  • image
  • thought
  • emotion
  • Shahryar
-         اسکارپیت، روبر، (1374)، جامعه‌شناسی ادبیات، ترجمه مرتضی کتبی، تهران: سمت.
-         بهبهانی، سیمین، (1384)، مجموعه اشعار، تهران: نگاه.
-         پورنامداریان، تقی، (1380)، در سایه آفتاب، تهران: سخن.
-         ------------ (1381)، سفر در مه، تهران: آگاه.
-         پهلوان، چنگیز، (1366)، کتاب‌نمای ایران، تهران: نشر نو.
-         دیچز، دیوید، (1366)، شیوه‌های نقد ادبی، ترجمه غلامحسین یوسفی و محمدتقی صدقیانی، تهران: علمی.
-         ریچاردز، آیور آرمسترانگ،(1388)، اصول نقد ادبی، ترجمه سعید حمیدیان، تهران: علمی فرهنگی.
-         زرقانی، سید مهدی، (1378)، چشم‌انداز شعر معاصر ایران، چ سوم، تهران: ثالث.
-         سارتر، ژان پل سارتر، (1388)، ادبیات چیست، ترجمه ابوالحسن نجفی و مصطفی رحیمی، تهران: نیلوفر.
-         سلیمانی، فرامرز، (1370)، نقد و بررسی و نمونه‌های شعر زنان ایران، تهران: نشر دنیای مادر.