دوره و شماره: دوره 72، شماره 240، پاییز و زمستان 1398، صفحه 0-360 
6. تحلیل خودگویی‌ها در شاهنامة فردوسی

صفحه 117-137

10.22034/perlit.2020.8405

شهرزاد رادمنش؛ ابولقاسم قوام؛ رضا اشرف زاده


9. تحلیل پارادوکس در منطق‌الطیر عطار و روانشناسی یونگ

صفحه 193-213

10.22034/perlit.2020.10284

لیلا غلامپورآهنگرکلایی؛ محمود طاووسی؛ شهین اوجاق علیزاده