دوره و شماره: دوره 72، شماره 239، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-265 

علمی- پژوهشی

1. بن‌مایه های حماسی در خاوران نامه

صفحه 1-32

10.22034/perlit.2019.9282

ستار پیر عین الدین؛ عبداله طلوعی آذر؛ فاطمه مدرسی


6. تحلیل انگاره تبدّل صفاتی انسان به فرشته در اندیشه هجویری

صفحه 127-155

10.22034/perlit.2019.9278

زهرا ماحوزی؛ حسینعلی قبادی؛ احمد پاکتچی؛ مریم حسینی