نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه سلمان فارسی کازرون، ایران

2 استادیار زبان و ادبیات فارسی، واحد زاهدشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدشهر، ایران

چکیده

تصویر به‌عنوان بخشی از پیام، واسطۀ عاطفی گوینده و مخاطب است. بررسی اجزای سازندۀ تصویر و تأثیری که بر مخاطب می‌گذارد، می‌تواند ما را از میزان هیجان و عاطفۀ شاعر آگاه کند؛ تنوّع و پویایی تصویر، موجب ماندگاری آن در ذهن مخاطب و در نتیجه انتقال بیشتر عاطفه می‌گردد. در این مقاله ابتدا به نقد و بررسی نظریه‌های مرتبط با عاطفه و تصویر و تأثیر متقابل آن‌ها بر یکدیگر و بر مخاطب، پرداخته شده است. سپس انواع تصاویر زبانی، حرکتی و صوتی، تصاویر متحرک و استحاله در محور عمودی خیال، هم‌ذات‌پنداری از طریق تصویر و همچنین اجزای تشکیل دهندۀ تصویر؛ مانندِ افعال، تصویرواژه‌ها و پیوند آن‌ها با عاطفه و هیجان مولوی در غزلیات شمس بررسی شده است. مولوی بر خلاف نظریه‌هایی که ایماژ زبانی را نازل می‌داند و تصاویر حسّی را سطحی، توانسته است با این نوع تصاویر هم عمق عاطفه و هیجان خود را به نمایش بگذارد و هم به اعماق جان مخاطب راه یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An Analysis Of the Intersection Between Emotion and Imagery in Ghazakiat-e-Shams

نویسندگان [English]

  • Ziba Ghalavandi 1
  • Mohsen Noorpisheh Ghadimi 2

1 Assistant Professor of Persian Language and Literature/ Salman Farsi University of Kazerun, Iran

2 Assistant Professor of Persian Language and Literature/ Zahedshahr Branch/ Islamic Azad University/ Zahedshahr. Iran

چکیده [English]

The image as part of the message is the affect intermediate between the speaker and the audience. Examining the components of the image and its impact on the audience can inform us about the amount of emotion and affection of the poet; The diversity and dynamism of the image leads to its permanence in the minds of the audience and, as a result, conveying more affection. The diversity of the image, on the one hand, shows that the speaker has experienced it with all his senses, and on the other hand, it enables the audience to receive the message with various sensory receptors. In the present paper, we first review the theories related to affection, image, demilitarization, and their interactions with each other and with the audience; Then, a variety of verbal, visual and vocal images, cinematic images, and transformation in the vertical axis of imagination, identification through the image as well as the components of the image, such as verbs, the image of words and colors, and their connection with Rumi’s affection and emotion in Shams' sonnets are investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotion
  • Imagery
  • Ghazaliat-e-Shamas
  • Molavi
-        بابا طاهر عریان همدانی. (1387) دیوان باباطاهر. تصحیح وحید دستگردی و مقدمه منوچهر آدمیت، تهران: اقبال.
-        پورنامداریان، تقی. (1381) سفر در مه (تاملی در شعر احمد شاملو). تهران: نگاه.
-        پورنامداریان، تقی. (1384) در سایۀ آفتاب (شعر فارسی و ساخت شکنی در شعر مولوی). تهران: سخن.
-        تولستوی، لئون. (1364) هنر چیست؟. ترجمۀ کاوه دهگان. تهران: امیرکبیر.
-        ثروت، منصور. (1390)  آشنایی با مکتب‌های ادبی. ویراست 2، تهران: سخن.
-        حافظ شیرازی، خواجه شمس الدین محمد. (1381) دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی. به اهتمام سید محمدرضا جلالی نائینی و دکتر نذیر احمد، تهران: امیرکبیر.
-        حسینی، سید حسن. (1379) مشت در نمای درشت (معانی و بیان در ادبیات و سینما). تهران: سروش.
-        خداپناهی، محمدکریم. (1388) انگیزش و هیجان. تهران: سمت.
-        داد، سیما. (1383) فرهنگ اصطلاحات ادبی. ویرایش جدید، تهران: مروارید.
-        ریچاردز، آی.ا. (1375) اصول نقد ادبی. ترجمۀ سعید حمیدیان، تهران: علمی و فرهنگی.
-        سعدی، مصلح بن عبدالله. (1381) کلیات سعدی. به کوشش بهاء الدین خرمشاهی، تهران: دوستان.
-        شفیعی کدکنی، محمدرضا. (1383) ادوار شعر فارسی (از مشروطیت تا سقوط سلطنت). تهران: سخن.
-        شفیعی کدکنی، محمدرضا. (1392) صورخیال در شعر فارسی. تهران: آگه.
-        عراقی، فخرالدین ابراهیم. (1361) کلیات دیوان عراقی. تهران: گلشایی.
-        فاطمی، سید حسین. (1395) تصویرگری در غزلیات شمس. ویرایش دوم، تهران: امیرکبیر.
-        فتوحی، محمود. (1393) بلاغت تصویر. تهران: سخن.
-        گلمن، دانیل. (1387) هوش هیجانی. ترجمۀ نسرین پارسا، تهران: رشد.
-        مولانا، جلال الدین محمد مولوی رومی. (1376) کلیات شمس تبریزی. تهران: امیرکبیر.
-        مولوی، جلال الدین محمد بن محمد. (1388) غزلیات شمس تبریز. مقدمه گزینش و تفسیر محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران: سخن.
-        نظامی عروضی سمرقندی، احمدبن عمربن علی. (بی‌تا) چهارمقاله. به کوشش محمد معین، چاپ اول، تهران: ارمغان.
-        Abrams, M. (1999). A glossary of literary terms. 7th ed. Fort Worth: Harcourt Brace College Publishers.
-        Cuddon, J. (2013). A dictionary of literary terms and literary theory. Chichester, West Sussex, UK: Wiley-Blackwell, A John Wiley & Sons, Ltd., Publication.