دوره 74 (1400)
دوره 73 (1399)
دوره 72 (1398)
دوره 71 (1397)
دوره 70 (1396)
دوره 69 (1395)
دوره 68 (1394)
دوره 67 (1393)
دوره 66 (1392)
دوره 65 (1391)
دوره 55 (1390)
دوره 54 (1390)
دوره 53 (1389)
دوره 52 (1388)
دوره 51 (1387)
دوره 50 (1386)
دوره 49 (1385)
دوره 48 (1384)
دوره 47 (1383)
دوره 46 (1382)
دوره 45 (1381)
دوره 44 (1380)
دوره 43 (1379)
دوره 42 (1378)
دوره 41 (1377)
دوره 40 (1376)
دوره 39 (1375)
دوره 38 (1374)
دوره 37 (1373)
دوره 36 (1372)
دوره 35 (1371)
دوره 34 (1370)
دوره 33 (1369)
دوره 32 (1363)
دوره 31 (1362)
دوره 30 (1357)
دوره 29 (1356)
دوره 28 (1355)
دوره 27 (1354)
دوره 26 (1353)
دوره 25 (1352)
دوره 24 (1351)
دوره 23 (1350)
دوره 22 (1349)
دوره 21 (1348)
دوره 20 (1347)
دوره 19 (1346)
دوره 18 (1345)
دوره 17 (1344)
دوره 16 (1343)
دوره 15 (1342)
دوره 14 (1341)
دوره 13 (1340)
دوره 12 (1339)
دوره 11 (1338)
دوره 10 (1337)
دوره 9 (1336)
دوره 8 (1335)
دوره 7 (1334)
دوره 6 (1333)
دوره 5 (1332)
دوره 4 (1330)
دوره 3 (1329)
دوره 2 (1328)
دوره 1 (1327)
تاریخ ادبیات ایران
بررسی احوال و سبک شعری چلبی تبریزی و معرّفی نسخه‌های دستنویس دیوان او

محمد طاهری خسروشاهی؛ احمد فرشبافیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22034/perlit.2022.45453.3065

چکیده
  میرزا محمّدرضا چلبی تبریزی؛ از سخنوران ایران و از فارسی‌گویان توانای آذربایجان در سدۀ یازدهم هجری و از مصاحبان و دوستان صائب تبریزی است. تذکره‌‌های عصر صفوی، عمدتاً اطّلاعات یکسان، پراکنده‌، آشفته و غیرمنسجمی دربارة صاحب ترجمه به دست می‌دهند. همین قدر دانسته است که او به عنوان یکی از فارسی‌گویان آذربایجان در عصر صفوی، همچون بسیاری ...  بیشتر

تاریخ ادبیات ایران
زبان نظامی گنجوی

تقی پورنامداریان؛ مصطفی موسوی

دوره 74، شماره 244 ، اسفند 1400، ، صفحه 1-31

http://dx.doi.org/10.22034/perlit.2022.47080.3117

چکیده
  ابومحمد الیاس بن زکی موید نظامی گنجوی شاعر پارسی زبان داستانسرای قرن ششم هجری در بعضی مطالعات جهت دار چند دهۀ اخیر ترک زبان معرفی شده است. در این مقاله کوشیده ایم در درجه ی نخست با استناد به آثاری از نظامی گنجوی که در انتسابشان به وی هیچ گونه شک و تردیدی وجود ندارد و در درجه ی دوم با استناد به منابعی که از گذشته ی دور تا امروز در ارتباط ...  بیشتر

تاریخ ادبیات ایران
پژوهشی در اشعار تاریخ جهانگشای جوینی

حسن جهاندار

دوره 74، شماره 243 ، شهریور 1400، ، صفحه 69-91

http://dx.doi.org/10.22034/perlit.2021.47661.3160

چکیده
  عطاملک جوینی، نویسندۀ تاریخ جهانگشای جوینی، در نگارش کتاب خود از شعر دیگران بهره برده است. ضبط بسیاری از این اشعار با آنچه در مآخذ اصلی آمده است متفاوت است. در این پژوهش یکی از علل این اختلاف‌ها را که دستکاری و تغییر عمدی مؤلف باشد، مورد مطالعه قرار داده و با بررسی نمونه‌ها نشان داده‌ایم که این نویسنده گاه، با هدف ایجاد هماهنگی بیشتر ...  بیشتر

تاریخ ادبیات ایران
نخستین اثر احتمالی به زبان فارسی در آناتولی

مهدی رحیم پور

دوره 74، شماره 243 ، شهریور 1400، ، صفحه 113-130

http://dx.doi.org/10.22034/perlit.2021.47218.3125

چکیده
  پس از استقرار سلجوقیان در آسیای صغیر زبان فارسی در آنجا از رونق فراوانی برخوردار شد و سبب شد آثار متعددی به فارسی در آن سرزمین به رشتۀ تحریر درآید. درخصوص اینکه چه اثری برای اوّلین بار به فارسی در آناتولی تألیف شده، پژوهشهای زیادی صورت گرفته است و محقّقان ایرانی و ترکیه‌ای در این زمینه مقالاتی را تألیف کرده‌اند. پیشتر حبیش بن ابراهیم ...  بیشتر

تاریخ ادبیات ایران
جریان‌شناسی و تبارشناسی ترجمه و اقتباس از داستان «محاکمه انسان و حیوانِ» رسائل إخوان‌الصفا در زبان فارسی (و ترکی)

حسن حیدرزاده سردرود

دوره 73، شماره 242 ، اسفند 1399، ، صفحه 85-114

http://dx.doi.org/10.22034/perlit.2021.43923.2994

چکیده
  داستان محاکمه انسان و حیوان که قدیم‌ترین روایت موجود از آن در رساله‌های عربی إخوان‌الصفاست، در دو دوره زمانی سده هشتم و سده سیزدهم قمری بیشتر مورد توجه نویسندگان زبان فارسی (و ترکی) قرار گرفته است. در این دو دوره، دوازده ترجمه و اقتباس از این داستان شناسایی شده، که این تحقیق در پی معرفی و کشف تبارشناسی و جریان‌شناسی و در کل ارتباط ...  بیشتر

تاریخ ادبیات ایران
تحلیل محتوای سیاسی نشریة طنز باباشمل

محمد کشاورز؛ فرهاد درودگریان؛ بهناز علیپور گسکری

دوره 73، شماره 242 ، اسفند 1399، ، صفحه 239-276

http://dx.doi.org/10.22034/perlit.2021.36749.2642

چکیده
  نشریۀ باباشمل، از جمله نشریات برجستة طنز دهة بیست شمسی است که توسط مهندس رضا گنجه‌ای در خلال سال‌های 1322 تا 1326 در تهران منتشر می‌شد. نشریة باباشمل که در برهه‌ای پرالتهاب از تاریخ معاصر ایران به فعالیت می‌پرداخت، با همکاری گروهی از نویسندگان و شاعرانی که هر یک بعدها، به شهرت فراوانی در عرصة ادبی کشور رسیدند، تقریباً به تمامی رخدادهای ...  بیشتر

تاریخ ادبیات ایران
پژوهشی در احوال و آثار یک شاعر ناشناخته از منطقه شیروان آذربایجان

فرزاد محمدی؛ محمد حکیم آذر (نویسنده مسئول )؛ اصغر رضاپوریان

دوره 73، شماره 241 ، شهریور 1399، ، صفحه 213-235

http://dx.doi.org/10.22034/perlit.2020.11110

چکیده
  حلیمی شیروانی از شعرای ناشناخته اوایل قرن دهم هجری است. درباره احوال حلیمی جز اطلاعاتی پراکنده که از تذکره‌های مختلف و به‌ویژه شعر او به دست می‌آید، آگاهی چندانی در دست نیست. همین اطّلاعات پراکنده و اندک موجب شده است صاحبان تراجم در شرح‌حال او و حلیمی فرهنگ‌نویس، صاحب بحرالغرایب، دچار اشتباه شوند. حلیمی شیروانی در اوایل سده دهم ...  بیشتر