پرسش‌های متداول

در صورت تخطی از قوانین نشریه (که نویسنده در هنگام ارسال مقاله خود را ملزم به رعایت آن ها کرده است) چه برخوردی صورت خواهد گرفت؟

در صورت عدم مراعات قوانین نشریه یا تعهدات موجود در فرم تعهد (مانند ارسال همزمان مقاله به چند نشریه)، مقاله از فرایند بررسی خارج شده و دیگر از نویسنده خاطی مقاله ای دریافت نخواهد شد.

زمان بررسی اولیه مقاله چه مدت است؟

مقالات ارسال شده در اولین جلسه هیئت تحریریه بر حسب نوبت وصول بررسی شده و نتیجۀ آن از طریق سامانه منعکس خواهد شد.

مدت داوری به طور میانگین چقدر طول می کشد؟

طول داوری بر حسب مدت زمان پاسخ داوران متغیر است.

آیا تکمیل فرم تعهد ضروری است؟

تکمیل فرم ها برای تمامی مقالات ضروری است.