دوره و شماره: دوره 69، شماره 233، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-218 
8. آن روی سکۀ جنگ در شاهنامه (بررسی مولفه‌های جنگ نرم در شاه‌جنگ روانی رستم)

صفحه 161-180

محمد مهدی پور؛ احمد فرشبافیان؛ محمدرضا عابدی؛ حسین حسن زاده