دوره و شماره: دوره 74، شماره 243، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-231 
8. دستور زبان فارسی در قفقاز

صفحه 155-185

10.22034/perlit.2021.48083.3180

محمدعلی موسی زاده؛ محمد طاهری خسروشاهی