نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

زبان و ادبیات کُردی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه کُردستان، سنندج، ایران. عضو هیأت علمی پژوهشکده کردستان‌شناسی،

چکیده

جدال بین شاعران نوگرا و طرفداران شعر سنتی مسأله‌ای است که در بررسی تاریخی و فرهنگیِ جریان شکل‌گیری شعر نو‌ همواره مورد توجّه محققان بوده است. بحث‌هایی که هر کدام از این دو جناح دربارۀ شعر و ملازمات آن مطرح می‌کردند، بر اساس نقد گفتارها و دیدگاه‌های طرف مقابل شکل می‌گرفت؛ بنابراین با تحلیل گفتارهای هریک از این دو گروه می‌توان مفاهیم و دیدگاه‌های گروه مقابل را درک کرد. مسألۀ جدال نوگرایان و سنّت‌گرایان در باب شعر نه تنها در محافل ادبی و نشریات مطرح بود، بلکه موضوع شعر شاعران نوپرداز نیز قرار گرفت. طرح ذهنی شاعر در این ‌گونه شعرها بر پایۀ تقابل ماهیّت شعر نو با شعر کلاسیک بنیان نهاده شده است که با تحلیل آنها می‌توان هم به گفتمان شعری نوگرایان پی برد و هم به طور ضمنی دیدگاه سنّت‌گرایان را دریافت. موضوعِ «شعری که زندگی است» از شاملو و شعرِ «هۆنراوه‌کانم» از شیرکو بیکس، شاعر نوگرای کُرد، برگرفته از همین مباحثات مربوط به ماهیّت شعر نو و تفاوت آن با شعر کلاسیک است که در این جستار به روش تحلیلی و بر اساس گفتمان ادبی واکاوی می‌شوند تا مفاهیم و بنیان‌های مشترک گفتمان شعر نو در هر دو ادبیات فارسی و کُردی نشان داده شود. برآیند پژوهش نشان می‌دهد که گفتمان ادبی موجود در این دو شعر موضوع‌محور و کارکردمحور است و هر دو شاعر بیشتر از منظر کارکرد انگیزشی و آگاهی‌بخشی، به تبیین ماهیّت شعر نو و نقد شعر کلاسیک پرداخته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of the literary discourse of modern Persian and Kurdish poetry in two poems by Shamloo and Shirko Beyks

نویسنده [English]

  • Farhad Mohammadi

Kurdish Language and Literature, Faculty of Language .and Literature, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran. Faculty member of Kurdistan Studies Institute, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran

چکیده [English]

Controversy between modern poets and fans of traditional poetry is an issue that has always been of interest to scholars in the historical and cultural study of the formation of modern poetry. The debates that each of these two factions raised about poetry and its implications were based on a critique of the other side's discourses and views; therefore, by analyzing the content of each of these two groups, the concepts and opinions of the other group can be understood. The issue of the controversy between modernists and traditionalists over poetry was not only raised in literary circles, but also the poetry of modern poets. The poet's mental design in such poems is based on the contrast between the nature of modern poetry and classical poetry, which can be analyzed to understand both the poetic discourse of modernists and the implicit views of traditionalists. The subject of "Poetry that is life" by Shamloo and the poem "Honrawakanm" by Sherko Bekas, a Kurdish modernist poet, are taken from the same discussions about the nature of modern poetry and its difference from classical poetry. In this essay, they are analyzed analytically, based on literary discourse, to show the common concepts and foundations of new poetry discourse in both Persian and Kurdish literature. The result of the research shows that the literary discourse in these two poems is subject-oriented and function-oriented, and both poets have explained the nature of new poetry and criticism of classical poetry from the aspect of motivating and informing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New poetry
  • literary discourse
  • social issues
  • Shamloo
  • Bekas
آریان‎پور، یحیی. (1379). از صبا تا نیما. جلد دوم. چاپ هفتم. تهران: زوّار
اسداللهی تجرق، الله‎شکر. (1388). معناشناسی از دیدگاه کاترین کربرات-اورکیونی. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
اسکولز، رابرت. (1379). درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات. ترجمۀ فرزانه طاهری. تهران: آگه.
پورنامداریان، تقی. (1381). سفر در مه. تهران: نگاه.
چراغی، رضا. (1390). «وجوه گفتمانی نگاه شاعران نوگرا به شعر کلاسیک». ادبپژوهی. شمارۀ 18، صص: 9-39.
چراغی، رضا و همکاران. (1390). «تحلیل رویکردهای انتقادی روشنگران ایرانی به شعر کلاسیک». پژوهش زبان و ادبیات فارسی. شمارۀ 20، صص: 137-162.
حسین‎پور، علی. (1384). جریانهای شعری معاصر فارسی. تهران: امیرکبیر.
حقوقی، محمد. (1377). شعر نو (از آغاز