دوره و شماره: دوره 43، شماره 175 - 176، پاییز و زمستان 1379، صفحه 1-290