چکیده

مقاله حاضر در صدد است با ارایه یک دیدگاه نظری اهمیت لزوم تناسب میان ساختارهای اداری، سیاسی و فرهنگی را به‌طور تئوریک نشان دهد.مبانی نظری این مقاله، محل تقاطع دو حوزه بسیار معروف جامعه‌شناسی ماکس وبر، یعنی جامعه‌شناسی فرهنگ و جامعه‌شناسی سیاسی اوست. بنابراین، با بیان ویژگیها و انواع ساختارهای سیاسی-اجتماعی و ارتباط تنگاتنگ آنها با ساختار اداری، نگارنده به بررسی ارتباط متقابل میان آن ساختارها و توسعه فرهنگی می‌پردازد.