چکیده

بازار کار در کشور با نارساییهای زیادی مواجه است که عدم استفاده از همه نیروی انسانی و ضعف ایمان به کار و وجدان کاری از آن جمله است. بررسی روند افزایش جمعیت و نیروی انسانی کشور در دوره 1355-1375 بیانگر شکاف شدید بین عرضه و تقاضای کار است و پیش‌بینی می‌شود که اگر در زمینه ایجاد فرصتهای اشتغال مولد اقدامهای اساسی صورت نگیرد، در دوره 1378-1383 تعداد بیکاران کشور بسیار افزایش یابد.شیوع انواع دیگر بیکاری از جمله:بیکاری فصلی، بیکاری ساختاری، بیکاری پنهان و همین‌طور وجود پدیده کم‌کاری، از سویی، و اشتغال تعداد قابل توجهی از شاغلان در بیش از یک شغل، به دلایل متعدد، ازسوی دیگر، همه‌وهمه دلیلی بر اهمیت معضل بیکاری در ایران است و ضرورت دارد این مشکل اساسی و ملی، عالمانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و راه‌حلهایی مناسب ارائه گردد.