چکیده

این مقاله به تحلیل کارکردهای بازار مالی، نقش آنها در تجهیز پس‌اندازها در جهت توسعه اقتصادی و طرح توصیه‌های سیاستگذاری در جهت گسترش بازار مالی ایران می‌پردازد.بدین منظور ابتدا کارکدهای بازار مالی، خصوصا تجهیز پس‌اندازها و تخصیص منابع را به بحث می‌گذاریم و سپس از طریق یک مدل رشد درونزا، نشان می‌دهیم که چگونه کارکردهای مالی از دو طریق میزان انباشت سرمایه و ابداعات تکنولوژی بر سرعت بلندمدت اقتصادی تأثیر می‌گذارد و می‌تواند میزان رشد را تسریع کند.بعد از آن چند تحقیق مربوط به رابطه علی بین رشد اقتصادی و توسعه مالی را مورد توجه قرار می‌دهیم.نتیجه‌گیری کلی این استکه توسعه بازار مالی جزء لاینفک هر فرایند رشد اقتصادی است.روند سرمایه‌گذاری و پس‌انداز در ایران را بررسی نموده آنرا با کشورهای درحال توسعه و بویژه کشورهای شرق آسیا مقایسه می‌کنیم.میزان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری ایران که ناشی از اثرهای القایی دلارهای نفتی است، به مراتب پایین‌تر است.به سخن دیگر هنوز نتوانسته‌ایم از درآمد نفتی پس‌انداز کافی برای تشکیل سرمایه ایجاد کنیم