چکیده

زبان دارای ترکیبات گوناگونی است.در این مقاله آنچه مدنظر است، بررسی انواع ترکیبات و ساختار آنها در زبان فرانسه می‌باشد.همچنین این ترکیبات را از جنبه‌های مختلف و از نقطه‌نظر دستور زبانی مورد مطالعه قرار خواهیم داد.در ضمن، در مورد ویژگیهای ترکیبات زبانهای لاتینی و یونانی (کلاسیک و شبه کلاسیک)، دامنه کاربرد آنها در زبان فرانسه و قواعدشان نیز بحث خواهیم کرد.آنچه که حائز اهمیت می‌باشد این است که ترکیبات زبانی، از دیدگاه زبانشناسان، از لحاظ ساختار به دسته‌های مختلفی تقسیم‌بندی شده‌اند. در این مقاله سعی کرده‌ایم آنها را از دیدگاه‌(etsinevneB)، زبانشناس مشهور فرانسوی بررسی کنیم بدین‌منظور ابتدا باید با مفهوم کلمه«ترکیب»آشنا شویم.