دوره 76 (1402)
دوره 75 (1401)
دوره 74 (1400)
دوره 73 (1399)
دوره 72 (1398)
دوره 71 (1397)
دوره 70 (1396)
دوره 69 (1395)
دوره 68 (1394)
دوره 67 (1393)
دوره 66 (1392)
دوره 65 (1391)
دوره 55 (1390)
دوره 54 (1390)
دوره 53 (1389)
دوره 52 (1388)
دوره 51 (1387)
دوره 50 (1386)
دوره 49 (1385)
دوره 48 (1384)
دوره 47 (1383)
دوره 46 (1382)
دوره 45 (1381)
دوره 43 (1379)
دوره 42 (1378)
دوره 41 (1377)
دوره 40 (1376)
دوره 39 (1375)
دوره 38 (1374)
دوره 37 (1373)
دوره 36 (1372)
دوره 35 (1371)
دوره 34 (1370)
دوره 33 (1369)
دوره 32 (1363)
دوره 31 (1362)
دوره 30 (1357)
دوره 29 (1356)
دوره 28 (1355)
دوره 27 (1354)
دوره 26 (1353)
دوره 25 (1352)
دوره 24 (1351)
دوره 23 (1350)
دوره 22 (1349)
دوره 21 (1348)
دوره 20 (1347)
دوره 19 (1346)
دوره 18 (1345)
دوره 17 (1344)
دوره 16 (1343)
دوره 15 (1342)
دوره 14 (1341)
دوره 13 (1340)
دوره 12 (1339)
دوره 11 (1338)
دوره 10 (1337)
دوره 9 (1336)
دوره 8 (1335)
دوره 7 (1334)
دوره 6 (1333)
دوره 5 (1332)
دوره 4 (1330)
دوره 3 (1329)
دوره 2 (1328)
دوره 1 (1327)
سیمای ناپلئون بناپارت در ادبیات فرانسه
دوره 44، شماره 180 - 181 ، اسفند 1380، صفحه 1-34

چکیده
  در ادبیات(های)کشورهای جهان،گاهی،برخی از شخصیت‌های‌ بزرگ سیاسی،با اقدامات برجستهء منفی یا مثبت خود الهام بخش شعرا و نویسندگان بسیاری بوده‌اند.در ادبیات قرن نوزدهم فرانسه این نقش مهم را ناپلئون اول،امپراطور فرانسه از سال 1304 تا 1814،بازی کرده است.در این‌ نوشته سعی ما بر این است که جایگاه او را در آثار چند تن از نویسندگان و شعرای بزرگ ...  بیشتر

بررسی و ارزیابی سیستم های تأمین مسکن برای گروه های کم درآمد شهری، مطالعه موردی شهر تبریز
دوره 44، شماره 180 - 181 ، اسفند 1380، صفحه 35-78

چکیده
  در این مقاله سعی می‌شود که سیاستهای تأمین مسکن برای‌ گروههای کم‌درآمد در شهر تبریز مورد انتقاد و ارزیابی قرار گیرد.هدف از مطالعه،شناخته نکات ضعف و قوت سیاستهای اعمال شده و ارائهء راهکارهای مناسب جهت هر چه مناسب‌تر ساختن آنهاست.  بیشتر

بحثی درباره شهرسازی پست مدرن
دوره 44، شماره 180 - 181 ، اسفند 1380، صفحه 79-124

چکیده
  ساختارشکنی و پست پست مدرنیسم نیز بخشی از این مقاله را شامل می‌شود.در دهه‌های اخیر جنبشها و مکتبهای چندی در عرصهء معماری‌ و شهرسازی پیدا شده‌اند که غالبا ریشه در دیدگاههای فلسفی دارند و شناخت آنها بسیار ضروری است. سبک شهرسازی و معماری متأثر از مکتب پست مدرن یکی از مهمترین و فراگیرترین جنبشهایی است که در سالهای اخیر وسعت یافته‌ و ...  بیشتر

میزان آگاهی صفویان از نظام های حکومتی در اروپا
دوره 44، شماره 180 - 181 ، اسفند 1380، صفحه 125-146

چکیده
  در روزگار صفویه،روابط ایران و اروپا وارد مرحله‌ای تازه‌ شد.طبیعتا صفویان می‌بایست از رهگذر پیوندهای جدید با اروپاییان، آگاهیهایی راجع به نظامهای سیاسی آن سرزمین کسب نموده باشند.اما صفویان عمدتا به شکلی قالبی،نظامهای سیاسی اروپا را نیز(همچون‌ دیگر نقاط جهان)نظامهایی پادشاهی می‌پنداشتند و تا اواخر روزگار صفویه،اینان از وجود نظامهای ...  بیشتر

قیام قرامطه
دوره 44، شماره 180 - 181 ، اسفند 1380، صفحه 147-178

چکیده
  تحقیق در مورد نهضت‌هایی چون قرامطه کاری دشوار است؛به این‌ دلیل که اولا جنبش قرمطیان برای مصون ماندن از اذیت و آزار دستگاه‌ حکومت،جنبشی به غایت سری بود،ثانیا چون این نهضت بر خلاف اهداف‌ حکومتهای وقت حرکت می‌کردند،مورخان و نویسندگانی که از دیدگاه هیأت‌ حاکم بدانان می‌نگریستند و آنان را ارزیابی می‌نمودند،گاهی دربارهء آنان‌ سخنانی ...  بیشتر

سوگیری هنجاری و اخلاقی در پژوهش های دانشگاهی: مطالعه تطبیقی امور مربوط به دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های ایران
دوره 44، شماره 180 - 181 ، اسفند 1380، صفحه 187-226

چکیده
  مقاله حاضر سوگیری هنجاری و اخلاقی دانشجویان‌ تحصیلات تکمیلی را در علم و تحقیقات دانشگاهی مورد مطالعه قرار می‌دهد.هدف این مقاله بررسی نوع سوگیری هنجاری و اخلاقی‌ دانشجویان تحصیلات تکمیلی و بررسی عوامل دانشگاهی و دپارتمانی‌ مؤثر بر این سوگیری است  بیشتر

قلم منتجب
دوره 44، شماره 180 - 181 ، اسفند 1380، صفحه 227-236

چکیده
  .قرن ششم هجری به دلایل بسیار،از جمله قدرت یافتن سلجوقیان، مطرح شدن عراق در برابر خراسان،راه‌یابی زبان دری به عراق و آذربایجان و درآمیختن با دیگر لهجه‌ها،انتقال مجالس و محافل ادبی به این منطقه و...در تاریخ ادبیات ایران قابل توجه و بررسی است. با روی کار آمدن سلجوقیان،اساسی‌ترین زمینه‌های تحول در زبان و ادب ایران پس از اسلام به وجود ...  بیشتر

نظری بر ابعاد حقوقی انتخابات و راههای توسعه آن
دوره 44، شماره 180 - 181 ، اسفند 1380، صفحه 237-264

چکیده
  .اگر چه اصول کلی انتخابات سالم و درست که‌ مقبول و معمول حکومتهای مردمسالار جهان است،در نظام حقوقی ما نیز با تأکید و صراحت مقرر گردیده است،اما توسعه و تعمیق هر چه بیشتر آن مستلزم‌ پاره‌ای تمهیدات است از قبیل افزایش تجربه‌های انتخابات سالم و جلب اعتماد مردم نسبت به نتایج آن،تشکیل و تقویت احزاب سیاسی واقعی و مردمی(به‌ منظور هر چه بیشتر ...  بیشتر

Second Languge Lexical Development: Astudy Of L2 Learnerts rocablary Size and Lexical Errors
دوره 44، شماره 180 - 181 ، اسفند 1380، صفحه 265-295

چکیده
   تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که این گروه از فراگیران زبان از نظر مؤلفه‌های فوق در روند یادگیری واژگان با کمبودها و مشکلات متعدد و متفاوتی روبرو هستند. بخش پایانی این نوشتار به بررسی نوع و علل احتمالی بروز این‌ مشکلات می‌پردازد و پیشنهاداتی را در جهت رفع آنها ارائه می‌نماید.ای محدودی چون حجم‌ واژگان،میزان دستیابی به آنها ...  بیشتر