چکیده

در ادبیات(های)کشورهای جهان،گاهی،برخی از شخصیت‌های‌ بزرگ سیاسی،با اقدامات برجستهء منفی یا مثبت خود الهام بخش شعرا و نویسندگان بسیاری بوده‌اند.در ادبیات قرن نوزدهم فرانسه این نقش مهم را ناپلئون اول،امپراطور فرانسه از سال 1304 تا 1814،بازی کرده است.در این‌ نوشته سعی ما بر این است که جایگاه او را در آثار چند تن از نویسندگان و شعرای بزرگ قرن نوزدهم فرانسه نشان دهیم.

کلیدواژه‌ها