چکیده

در این مقاله سعی می‌شود که سیاستهای تأمین مسکن برای‌ گروههای کم‌درآمد در شهر تبریز مورد انتقاد و ارزیابی قرار گیرد.هدف از مطالعه،شناخته نکات ضعف و قوت سیاستهای اعمال شده و ارائهء راهکارهای مناسب جهت هر چه مناسب‌تر ساختن آنهاست.

کلیدواژه‌ها