چکیده

 تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که این گروه از فراگیران زبان از نظر مؤلفه‌های فوق در روند یادگیری واژگان با کمبودها و مشکلات متعدد و متفاوتی روبرو هستند. بخش پایانی این نوشتار به بررسی نوع و علل احتمالی بروز این‌ مشکلات می‌پردازد و پیشنهاداتی را در جهت رفع آنها ارائه می‌نماید.ای محدودی چون حجم‌ واژگان،میزان دستیابی به آنها و نیز کیفیت ارتباط بین واژه‌ها می‌تواند برای‌ توصیف علمی واژگان ذهنی کافی شناخته شود. این تحقیق با تکیه بر مؤلفه‌های فوق،واژگان ذهنی زبان انگلیسی‌ دانش‌آموزنان دبیرستانها را از نظر کمی و کیفی و شیوهء شکل‌گیری آن مورد بررسی قرار داده است.