سوگیری هنجاری و اخلاقی در پژوهش های دانشگاهی: مطالعه تطبیقی امور مربوط به دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های ایران

چکیده

مقاله حاضر سوگیری هنجاری و اخلاقی دانشجویان‌ تحصیلات تکمیلی را در علم و تحقیقات دانشگاهی مورد مطالعه قرار می‌دهد.هدف این مقاله بررسی نوع سوگیری هنجاری و اخلاقی‌ دانشجویان تحصیلات تکمیلی و بررسی عوامل دانشگاهی و دپارتمانی‌ مؤثر بر این سوگیری است

کلیدواژه‌ها