چکیده

مقاله حاضر سوگیری هنجاری و اخلاقی دانشجویان‌ تحصیلات تکمیلی را در علم و تحقیقات دانشگاهی مورد مطالعه قرار می‌دهد.هدف این مقاله بررسی نوع سوگیری هنجاری و اخلاقی‌ دانشجویان تحصیلات تکمیلی و بررسی عوامل دانشگاهی و دپارتمانی‌ مؤثر بر این سوگیری است

کلیدواژه‌ها