دوره 76 (1402)
دوره 75 (1401)
دوره 74 (1400)
دوره 73 (1399)
دوره 72 (1398)
دوره 71 (1397)
دوره 70 (1396)
دوره 69 (1395)
دوره 68 (1394)
دوره 67 (1393)
دوره 66 (1392)
دوره 65 (1391)
دوره 55 (1390)
دوره 54 (1390)
دوره 53 (1389)
دوره 52 (1388)
دوره 51 (1387)
دوره 50 (1386)
دوره 49 (1385)
دوره 48 (1384)
دوره 47 (1383)
دوره 46 (1382)
دوره 45 (1381)
دوره 43 (1379)
دوره 42 (1378)
دوره 41 (1377)
دوره 40 (1376)
دوره 39 (1375)
دوره 38 (1374)
دوره 37 (1373)
دوره 36 (1372)
دوره 35 (1371)
دوره 34 (1370)
دوره 33 (1369)
دوره 32 (1363)
دوره 31 (1362)
دوره 30 (1357)
دوره 29 (1356)
دوره 28 (1355)
دوره 27 (1354)
دوره 26 (1353)
دوره 25 (1352)
دوره 24 (1351)
دوره 23 (1350)
دوره 22 (1349)
دوره 21 (1348)
دوره 20 (1347)
دوره 19 (1346)
دوره 18 (1345)
دوره 17 (1344)
دوره 16 (1343)
دوره 15 (1342)
دوره 14 (1341)
دوره 13 (1340)
دوره 12 (1339)
دوره 11 (1338)
دوره 10 (1337)
دوره 9 (1336)
دوره 8 (1335)
دوره 7 (1334)
دوره 6 (1333)
دوره 5 (1332)
دوره 4 (1330)
دوره 3 (1329)
دوره 2 (1328)
دوره 1 (1327)
مفاهیم «اولی، ضروری، بدیهی، یقینی» در منطق کلاسیک (صوری)
دوره 44، شماره 178 - 179 ، شهریور 1380، صفحه 1-30

چکیده
  معانی مفاهیم«اولی،ضروری،بدیهی،یقینی»به ظاهر،روشن است، اما کاربرد آنها در مواضع و مباحث مختلف منطق متفاوت می‌باشد؛به تبع این‌ مواضع و مباحث مختلف،معانی آنها نیز تا حدی تغییر کرده و مختلف خواهد بود.در این مقاله سعی داریم این مواضع و اختلاف معانی را روشن کنیم.  بیشتر

نماد آب و «آّبکی» در آثار «گی دو موپاسان» (Guy de maupassant)
دوره 44، شماره 178 - 179 ، شهریور 1380، صفحه 31-44

چکیده
   آنچه محور بحث ما را در این مقاله تشکیل می‌دهد،ورای توجه و علاقهء ویژهء«گی‌دوموپاسان»به عنصر آب و آبکی،تمایزی است که وی بین آب‌ شور و آب شیرین(دریا و ردوخانه قائل است):آب شور(دریا)ازدید «موپاسان»علی‌رغم آنکه به جهت طوفانهای ویرانگرش می‌تواند بسی‌ خطرآفرین و نابودکننده باشد ولی با این همه«روراست»و یکرنگ است؛  بیشتر

اخلاق شناسی علامه طباطبایی
دوره 44، شماره 178 - 179 ، شهریور 1380، صفحه 45-70

چکیده
  این مقاله در صدد ارائه آرای فلسفی علامه طباطبایی در باب اخلاق‌ می‌باشد.این آرای فلسفی در دو اثر مهم ایشان،«المیزان»و«اصول فلسفه و روش رئالیسم»،منعکس شده است.مقالهء حاضر تلاش دارد تا دیدگاه اخلاقی‌ علامه را به طور جامع ارائه دهد.نکات عمده‌ای که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است عبارتند از: تأملات فلسفی در المیزان و ...  بیشتر

آن سوی واژه ها، اندیشه های ما: تحلیل گفتمانی چند متن تبلیغ انتخاباتی
دوره 44، شماره 178 - 179 ، شهریور 1380، صفحه 71-94

چکیده
   بیان مستقیم منظور از جانب یک نویسنده به ندرت نیاز به تجزبه و تحلیل کلامی دارد.آنچه حائز اهمیت است این است که نویسنده چگونه بدون‌ به کار گیری اشارات مستقیم،با به کارگیری شیوه‌های خاص موفق به القاء و ارائه آرا و نظرات خویش در زمینه‌ای بخصوص می‌گردد.این کار نیاز به تجربه‌ و توانائی بهره‌گیری مؤثر و کارآمد نویسنده از ابزار موجود ...  بیشتر

خاقانی و هند
دوره 44، شماره 178 - 179 ، شهریور 1380، صفحه 95-118

چکیده
  حسان العجم افضل الدین بدیل بن علی خاقانی، ملقب به حقایقی شروانی (م: 595 ق) یکی از بزرگترین سخنوران شعر فارسی است؛ شاعری که دتر سرودن انواع شعر به ویژه در قصیده سرایی، در طول تاریخ ادبیات فارسی، برجستگی و بلندمرتبگی خاصی دارد. مضامین نو، ترکیبات ناب و تازه، گستره معلومات علمی در زمینه های گوناگون همراه با باریکی اندیشه و وسعت دامنه تخیل ...  بیشتر

اندیشه های جامی در مثنوی هفت اورنگ
دوره 44، شماره 178 - 179 ، شهریور 1380، صفحه 119-154

چکیده
   از آنجا که بهترین وسیلهء شناخت هر گوینده و شاعری،آثار قلمی‌ اوست؛در این نوشته کوشش شده است ضمن ارائه تصویری کلی از نور الدین‌ عبد الرحمن جامی-بزرگترین شاعر و ادیب قرن نهم هجری-و منظومه‌های‌ هفتگانهء وی،جریان افکار و اندیشه‌های او در مورد برخی مسایل،از قبیل‌ وحدت وجود،تشبیه و تنزیه،جبر و اختیار و عشق ترسیم شود و نیز برخی‌ دیدگاههای ...  بیشتر

کارنامه صد ساله جوایز نوبل از سولی پرودوم تا گونترگراس
دوره 44، شماره 178 - 179 ، شهریور 1380، صفحه 155-176

چکیده
  در تمام طول قرن بیستم،فرهنگستان سوئد،به عنوان متولی‌ موقوفات آلفرد نوبل،هر سال وظیفهء شاق انتخاب بهترین نویسنده یا شاعر جهان را بر عهده گرفت و به مقبول‌ترین صورت این وظیفهء مهم را به انجام‌ رسانید.در مقالهء حاضر ضمن معرفی اولین و آخرین برندهء جایزهء نوبل ادبی قرن‌ بیستم به مشکلات کار داوران سوئدی در انجام این رسالت مهم پرداخته‌ایم، ...  بیشتر

The Acquisition Of L2 in Instructed and Naturalistic Settings
دوره 44، شماره 178 - 179 ، شهریور 1380، صفحه 177-202

چکیده
  هدف عمدهء این مقاله بررسی تحلیلی دو شیوه فراگیری زبان دوم، تحت شرایط محیط طبیعی زبان و آموزش کلاسی می‌باشد. در نوشتهء حاضر،پژوهش‌های صورت گرفته در این زمینه مورد بررسی دقیق قرار گرفته و نتایج آنها ارائه خواهد شد. بررسی تحقیقات انجام گرفته و نتایج حاصله نشان می‌دهد که‌ آموزش کلاسی روند فراگیری زبان دوم را آسانتر نموده و باعث ارتقای ...  بیشتر