چکیده

.قرن ششم هجری به دلایل بسیار،از جمله قدرت یافتن سلجوقیان، مطرح شدن عراق در برابر خراسان،راه‌یابی زبان دری به عراق و آذربایجان و درآمیختن با دیگر لهجه‌ها،انتقال مجالس و محافل ادبی به این منطقه و...در تاریخ ادبیات ایران قابل توجه و بررسی است. با روی کار آمدن سلجوقیان،اساسی‌ترین زمینه‌های تحول در زبان و ادب ایران پس از اسلام به وجود آمد؛دشواری و دیریابی شعر قرن ششم از جمله‌ ویژگی‌های سبکی این دوره به شمار می‌رود. شعر انوری،نمونه‌ای از دشوارگویی در آن دوره است.شروح کهنی چون‌ شرح شادی‌آبادی،شرح ابو الحسن فراهانی و کوشش‌های اخیر مرحوم مدرس رضوی و استاد ارجمند شهیدی،شواهدی بر این مدعاست. نگارنده بر آن است تا در این مقاله،نکته‌ای را از دیوان این شاعر خراسانی شرح کند.