چکیده

.اگر چه اصول کلی انتخابات سالم و درست که‌ مقبول و معمول حکومتهای مردمسالار جهان است،در نظام حقوقی ما نیز با تأکید و صراحت مقرر گردیده است،اما توسعه و تعمیق هر چه بیشتر آن مستلزم‌ پاره‌ای تمهیدات است از قبیل افزایش تجربه‌های انتخابات سالم و جلب اعتماد مردم نسبت به نتایج آن،تشکیل و تقویت احزاب سیاسی واقعی و مردمی(به‌ منظور هر چه بیشتر معقول و منطقی و معنی‌دار گشتن انتخابات)،وضع قوانین‌ انتخاباتی به دور از ابهام و کلی‌گویی به قصد جلوگیری از تفسیر به رأی و اعمال‌ برداشتهای شخصی یا اغراض گروهی و جناحی در انتخابات،تهیهء لیست‌های‌ انتخاباتی با هدف جلوگیری از تقلب و فساد در انتخابات و...از زمان شکل‌گیری«قدرت سیاسی»و تقسیم«جامعهء سیاسی»به دو گروه فرمانبران و فرمانروایان،همواره مشروعیت فرمانروایی گروه اخیر مورد بحث و جدال بوده است.