دوره و شماره: دوره 70، شماره 236، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-260 

2. حماسة عرفانی؛ از فرضیه تا واقعیت

صفحه 1-40

محمد ابراهیم پور نمین؛ میرجلیل اکرمی


6. تحلیل جلوه‌های رئالیسم در رمان شراب خام

صفحه 99-116

ایمان مهری بیگدیلو؛ ابراهیم رنجبر؛ خدابخش اسداللهی؛ عسگر صلاحی