دوره و شماره: دوره 68، شماره 232، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-185 (پاییز و زمستان 1394)