تحلیل مقایسه‌ای‌کاریکلماتورهای پرویز شاپور با تنی چند از کاریکلماتورنویسان(سهراب گل‌هاشم، حوریه نیکدست، عباس گلکار و ...)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی

2 دانشیار دانشگاه گیلان

چکیده

یکی از راه­های کشف سیر تحول پدیده­های ادبی روش تحلیل ­بینامتنی است­ که­ ارتباط عمودی بین متون را برجسته ­می­سازد و از دیرباز با نام توارد، انتحال ، سلخ و المام مورد توجه محققان ادبی بوده است. براساس منطق مکالمة باختین، هیچ اثری منحصراً از قلم و فکر یک نویسندة خاص تراوش نکرده است و فقط انسان­ اسطوره­ای توانست با اولین سخنش به دنیایی بکر و بیان ناشده نزدیک ­شود. اگر این دیدگاه را مبنای بحث قرار دهیم، دیگر نمی­توا­ن­ گفت تنها پرویز شاپور (78 ـ 1302) پدر کاریکلماتور در ایران و دهة چهل بوده است؛ زیرا ردّپای کاریکلماتور در طنزهای عبارتی­گذشتگان، مثل برخی ضرب المثل­ها، رسالة تعریفات عبید زاکانی، لطیفه­ها، جملات قصار و اشعار برخی شاعران نیز دیده می­شود و خود شاپور هم به همان میزان برکاریکلماتور­نویسان پس از خود از قبیل سهراب­گل­هاشم، مهدی­فرج اللهی، عباس­گلکار، حوریه نیکدست و ابوالفضل­ لعل­بهادر اثرگذار بوده است که این اثر پذیری را می­توان در سه محورِ بازنویسی، تقلید از تکنیک و اندیشه و جهان­بینی در آثار پیروان شاپور بررسی کرد. جستار حاضر می­کوشد با رویکرد توصیفی ـ مقایسه­ای، ضمن معرّفی پیشینه و پسینة کاریکلماتورنویسی در ایران، با بررسی مجموعة « قلبم را با قلبت میزان می­کنم» از پرویز شاپور و پنج تن از کاریکلماتورنویسان مذکور، به آسیب­شناسی روش کار شاپور و پیروانش نیز بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

تحلیل مقایسه‌ای‌کاریکلماتورهای پرویز شاپور با تنی چند از کاریکلماتورنویسان(سهراب گل‌هاشم، حوریه نیکدست، عباس گلکار و ...)

نویسندگان [English]

  • Leila Darvishipour 1
  • Ali Safayi 2
1 PhD student of Persian Language & Literature
2 Associate Professor, University of Gilan
چکیده [English]

یکی از راه­های کشف سیر تحول پدیده­های ادبی روش تحلیل ­بینامتنی است­ که­ ارتباط عمودی بین متون را برجسته ­می­سازد و از دیرباز با نام توارد، انتحال ، سلخ و المام مورد توجه محققان ادبی بوده است. براساس منطق مکالمة باختین، هیچ اثری منحصراً از قلم و فکر یک نویسندة خاص تراوش نکرده است و فقط انسان­ اسطوره­ای توانست با اولین سخنش به دنیایی بکر و بیان ناشده نزدیک ­شود. اگر این دیدگاه را مبنای بحث قرار دهیم، دیگر نمی­توا­ن­ گفت تنها پرویز شاپور (78 ـ 1302) پدر کاریکلماتور در ایران و دهة چهل بوده است؛ زیرا ردّپای کاریکلماتور در طنزهای عبارتی­گذشتگان، مثل برخی ضرب المثل­ها، رسالة تعریفات عبید زاکانی، لطیفه­ها، جملات قصار و اشعار برخی شاعران نیز دیده می­شود و خود شاپور هم به همان میزان برکاریکلماتور­نویسان پس از خود از قبیل سهراب­گل­هاشم، مهدی­فرج اللهی، عباس­گلکار، حوریه نیکدست و ابوالفضل­ لعل­بهادر اثرگذار بوده است که این اثر پذیری را می­توان در سه محورِ بازنویسی، تقلید از تکنیک و اندیشه و جهان­بینی در آثار پیروان شاپور بررسی کرد. جستار حاضر می­کوشد با رویکرد توصیفی ـ مقایسه­ای، ضمن معرّفی پیشینه و پسینة کاریکلماتورنویسی در ایران، با بررسی مجموعة « قلبم را با قلبت میزان می­کنم» از پرویز شاپور و پنج تن از کاریکلماتورنویسان مذکور، به آسیب­شناسی روش کار شاپور و پیروانش نیز بپردازد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • بینامتنیت
  • بازتحلیل
  • پرویزشاپور
  • کاریکلماتور
  • پیروان شاپور
-         آلن، گراهام، (1385)، بینامتنیّت، ترجمۀ پیام یزدانجو، تهران: نشر مرکز.
-         احمدی، بابک، ( 1386)، ساختار و تأویل متن، چ نهم، تهران: نشر مرکز.
-         ایرانی، محمد، (1389)، « شکل دگرخندیدن»، مطالعات علوم بلاغی، دانشگاه سمنان،س اول، ش1، صص45.
-         تودوروف، تزوتان، (1377)، منطق گفتگویی میخائیل باختین، ترجمة داریوش کریمی، تهران: نشر مرکز.
-         تسلیمی، علی، (1388)، نقد ادبی، چاپ اول، تهران: کتاب آمه.
-         حسین­پور، علی، (1385 )، «کاریکلماتورنویسی» مجلۀ رسانه، س7، ش28، زمستان 85، صص99 ـ 103.
-         درویشعلی­پور، لیلا، ( 1389)«بررسی و تحلیل زیبایی شناختی کاریکلماتورهای پرویز شاپور»، پایان نامة کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر علی صفایی ،دانشگاه گیلان، اسفند 1389.
-         زرین کوب، عبدالحسین،  (1378)، آشنایی با نقد ادبی، تهران: نشر سخن.
-         ساسانی ، فرهاد، (1383)، « بینامتنیّت ، پیشینه و پسینۀ نقد بینامتنی » ، مجلة بیناب ، ش5 ، صص172 ـ 185.
-         شاپور­، پرویز، (1387)­، قلبم را با قلبت میزان می­کنم، چاپ چهارم، تهران : مروارید.
-         ضیمران، محمد، ( 1383 )، درآمدی برنشانه شناسی هنر، چ دوم، تهران: قصه.
-         طالبیان،­ یحیی؛­ تسلیم­جهرمی، ­فاطمه، (1388)،­ «ویژگی­های­زبان­طنز­و­مطایبه­کاریکلماتورها»، فنون ادبی، دانشگاه اصفهان، س اول، ش اول، پاییز و زمستان 88 ، صص18 ـ 32.
-         فرج­اللهی، مهدی­، (1383)، کاریکاتور کلمات، چاپ اول، تهران: انتشارات شکروی.
-         گلکار، عباس، (1387)،  ماه نگرانِ زمین است، چاپ دوم، تهران: نگیما.
-         گل­هاشم، سهراب، (1389)، گاهگاهی زندگی شوخی نیست، تهران: افراز.
-         لعل بهادر، ابوالفضل، (1387)، نشر اکاذیب، چاپ اول، سبزوار: امید مهر.
-         مجابی، جواد، (1383)، نیشخند ایرانی، چاپ اول، تهران: روزنه.
-         نظری، نجمه، (1389)، «پایین آمدن درخت از گربه »، مطالعات علوم بلاغی، دانشگاه سمنان، س اول، ش1، صص159 ـ 141.
-         نغزگوی کهن، مهرداد، (1389) «کاربردسازوکارباز تحلیل در طنز»، مجموعه مقالات دومین هم اندیشی زبان شناسی و مطالعات بینارشته ای: ادبیات و هنر، ویراستار و تدوینگر: فرهاد ساسانی، بهار89، صص 219 ـ 228 .
-         نیکدست، حوریه،­ (1384) طنز آب­رفته ­و ­لبخندۀ ­مدرنیته­کاریکلماتور، تهران:­ پیوند نو.
-         وحیدیان کامیار، تقی، (1383) بدیع از نگاه زیبایی­شناسی، تهران: سمت.