سیمای زنان در تاریخ جهانگشای جوینی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران

چکیده

  کتب تاریخ و ادبیات هر دوره، آینه­ای است که شرایط اجتماعی آن دوره را منعکس می­کند و می­توان از طریق بررسی و مطالعۀ دقیق این آثار به شرایط و مقتضیات آن دوره آگاهی پیدا کرد. عادات و رسوم هر قوم و طایفه­ای، نمودار میزان تمدن و فرهنگ آن قوم است و از میان آن­ها می­توان سایه­روشنی از اوضاع یک ملت را شناخت و به آرا و عقاید آن­ها پی­برد. در این مقاله سعی شده است با بررسی اتفاقات و حوادثی که رد پای زنان در آن­ها دیده می­شود، به شناختی همه­جانبه از جایگاه و سیمای زنان در تاریخ جهانگشای جوینی دست یافت و نقش زنان در مسایل سیاسی و فرهنگی جامعه آن روزگار و چگونگی رسیدن زنان به پایگاه اجتماعی و حقوق مدنی خود را روشن ساخت. هرچند، این نقش ابتدا به صورت غیر­مستقیم و پنهان بود و بعدها آشکارترگردید. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

سیمای زنان در تاریخ جهانگشای جوینی

نویسندگان [English]

  • Masoud Rouhani 1
  • Mohammad Alipour 2
1 Associate Professor, University of Mazandaran
2 M.A. student, University of Mazandaran
چکیده [English]

  کتب تاریخ و ادبیات هر دوره، آینه­ای است که شرایط اجتماعی آن دوره را منعکس می­کند و می­توان از طریق بررسی و مطالعۀ دقیق این آثار به شرایط و مقتضیات آن دوره آگاهی پیدا کرد. عادات و رسوم هر قوم و طایفه­ای، نمودار میزان تمدن و فرهنگ آن قوم است و از میان آن­ها می­توان سایه­روشنی از اوضاع یک ملت را شناخت و به آرا و عقاید آن­ها پی­برد. در این مقاله سعی شده است با بررسی اتفاقات و حوادثی که رد پای زنان در آن­ها دیده می­شود، به شناختی همه­جانبه از جایگاه و سیمای زنان در تاریخ جهانگشای جوینی دست یافت و نقش زنان در مسایل سیاسی و فرهنگی جامعه آن روزگار و چگونگی رسیدن زنان به پایگاه اجتماعی و حقوق مدنی خود را روشن ساخت. هرچند، این نقش ابتدا به صورت غیر­مستقیم و پنهان بود و بعدها آشکارترگردید.

کلیدواژه‌ها [English]

  • زن
  • مغول
  • تاریخ جهانگشا
  • آداب و رسوم
  • تاریخ
-         اشپولر، برتولد، (1372 )، تاریخ مغول در ایران، چاپ چهارم، ترجمه محمود میر آفتاب، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
-         اصلانپور علمداری، نازیلا، (زمستان1387)، « تحقیق در آداب و رسوم دوره ایلخانی ( بر اساس منابع تاریخی این دوره)» آینه میراث، شماره چهارم، سال ششم (پیاپی 43).
-         اقبال آشتیانی، عباس، (1380)، تاریخ مغول و اوایل ایام تیموری(ج1و2)، چاپ دوم، نشر نامک.
-         ــــــــــــــــــــ، (1389)، تاریخ مغول، تهران: انتشارات نگاه.
-         بیانی، شیرین(اسفند ماه 1350)تاریخ سری مغولان، تهران: سازمان انتشارات و چاپ، چاپخانه دانشگاه تهران.
-         بیانی، شیرین، (1388)، زن در ایران عصر مغول، چاپ سوم ، تهران، ، انتشارات دانشگاه تهران.
-         جوینی، محمد، (1382)، تاریخ جهانگشا، چاپ سوم، تصحیح محمد قزوینی، تهران: دنیای کتاب.
-         جوینی، محمد، (1388 )، تاریخ جهانگشای جوینی، چاپ اول، تصحیح عباسی-مهرکی، زوّار.
-         سیف عبدالرضا؛ بابایی مونا؛ زرهانی زینب، (1389)، «بررسی جایگاه زن در تاریخ بیهقی و مقایسۀ آن با برخی کتب منثور (قرون5 تا7) » زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان)، شماره ی 1، دوره 2 ، پاییز ، از ص77 تا ص88.
-         همدانی، رشیدالدین فضل­الله، (1373)، جامع التواریخ ج2، تصحیح محمد روشن- مصطفی موسوی، تهران: نشر البرز.