تحلیلی بر دو رمان از محمدرضا بایرامی با نظری به اندیشۀ فوکو

نویسنده

دانشیار دانشگاه شهیدباهنر کرمان

چکیده

محمدرضا بایرامی از نویسندگان توانمند معاصر است که دورمان او «پل معلّق» و «مردگان باغ سبز» به دلیل پرداختن او به عوامل برون زبانی مثل بافت موقعیتی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، تکثرگفتمانی را بین نسل­ها و عصرهای متفاوت به لحاظ پیوند لاینفک این عوامل با ایدئولوژی و پیوند رمان­ها با بافت اجتماعی و تاریخی، زمینه تحلیل گفتمان انتقادی را فراهم کرده است. از دو رمان وی «پل معلّق» جنبۀ روان­شناختی و «مردگان باغ سبز» جنبۀ تاریخی و جامعه شناختی قوی­تری دارند و موضوع اصلی رمان دوم او، جستجوی هویّت است. یکی از نظریه­پردازان معروف در تحلیل گفتمان انتقادی میشل فوکوست که ظاهراً بایرامی در این دورمان از اندیشۀ او بهره گرفته است با این تفاوت که غرض وی همچون فوکو، از واژۀ «ایدئولوژی»، هر نظام فکری و گفتمان مسلّط، منهای اندیشه­های متافیزیکی و تجربۀ قدسی نیست. پرسش محوری نگارنده در این پژوهش، میزان تأثیر­پذیری بایرامی از نظریه فوکو و توانایی وی در خلق تکثّر گفتمان است و در نهایت با تجزیه و تحلیل این دورمان به شیوه توصیفی-تحلیلی، نشانه­های تکثّر گفتمان را از منظر زبانی، روان­شناختی، جامعه­شناختی و ایدئولوژیکی برمی­شمارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

تحلیلی بر دو رمان از محمدرضا بایرامی با نظری به اندیشۀ فوکو

نویسنده [English]

  • Behjatosadat Hejazi
Associate Professor, University of Kerman
چکیده [English]

محمدرضا بایرامی از نویسندگان توانمند معاصر است که دورمان او «پل معلّق» و «مردگان باغ سبز» به دلیل پرداختن او به عوامل برون زبانی مثل بافت موقعیتی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، تکثرگفتمانی را بین نسل­ها و عصرهای متفاوت به لحاظ پیوند لاینفک این عوامل با ایدئولوژی و پیوند رمان­ها با بافت اجتماعی و تاریخی، زمینه تحلیل گفتمان انتقادی را فراهم کرده است. از دو رمان وی «پل معلّق» جنبۀ روان­شناختی و «مردگان باغ سبز» جنبۀ تاریخی و جامعه شناختی قوی­تری دارند و موضوع اصلی رمان دوم او، جستجوی هویّت است. یکی از نظریه­پردازان معروف در تحلیل گفتمان انتقادی میشل فوکوست که ظاهراً بایرامی در این دورمان از اندیشۀ او بهره گرفته است با این تفاوت که غرض وی همچون فوکو، از واژۀ «ایدئولوژی»، هر نظام فکری و گفتمان مسلّط، منهای اندیشه­های متافیزیکی و تجربۀ قدسی نیست. پرسش محوری نگارنده در این پژوهش، میزان تأثیر­پذیری بایرامی از نظریه فوکو و توانایی وی در خلق تکثّر گفتمان است و در نهایت با تجزیه و تحلیل این دورمان به شیوه توصیفی-تحلیلی، نشانه­های تکثّر گفتمان را از منظر زبانی، روان­شناختی، جامعه­شناختی و ایدئولوژیکی برمی­شمارد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • بایرامی
  • میشل فوکو
  • تکثّر گفتمان
  • تحلیل گفتمان انتقادی
الف: کتاب­ها
-         قرآن کریم.
-         آقاگل­زاده، فردوس،(1390)، تحلیل گفتمان انتقادی، چاپ دوم، تهران: انتشارات علمی وفرهنگی.
-         ایگلتون، تری، (1368)، پیش درآمدی بر نظریۀ ادبی، ترجمه عباس مخبر، تهران: مرکز.
-         بایرامی، محمدرضا، ( 1368)، پل معلق، چاپ هشتم، تهران: نشر افق.
-         ــــــــــــــــ، ( 1389)، مردگان باغ سبز، چاپ اول، تهران: انتشارات سوره مهر.
-         برتنس، یوهانس ویلم، (1383)، مبانی نظریّۀ ادبی، ترجمۀ محمدرضا ابوالقاسمی، تهران: ماهی.
-         دریفوس، هیوبرت و رابینو پل، ( 1392)، میشل فوکو فراسوی ساختگرایی و هر منوتیک، ترجمه حسین بشیریه، چاپ نهم، تهران: نشرنی.
-         غلام، محمد، ( 1381)، رمان تاریخی، چاپ اوّل، تهران: نشرچشمه.
-         فرکلاف، نورمن، ( 1379)، تحلیل انتقادی گفتمان، ترجمۀ فاطمه شایسته پیران و دیگران، چاپ اول، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها.
-         فتوحی، محمود، (1391)، سبک شناسی، چاپ اول، تهران: نشرسخن.
-         مقدادی، بهرام، ( 1387)، فرهنگ اصطلاحات نقد ادبی، تهران: فکرروز.                 
-         مکی، ابراهیم ، (1370)، مقدمه ای بر فیلمنامه نویسی و کالبد شکافی یک فیلمنامه، چاپ دوم، تهران: انتشارات سروش.
-         Richards jack et. al ,(1985) , Dictionary of Applied linguistics, Essex longman
ب: مقالات
-        بایرامی، محمد رضا،( 1389) ، «کدام حضرات حضرت؟»، ماهنامه جهان کتاب، سال پانزدهم، شماره 7-5 (پیاپی 257)
-        ــــــــــــــــ،( 1389) ،مردگان باغ سبز چه ماجرایی دارد؟به کوشش زهره سمیعی،www.tebyan.net
-        تاجیک، محمدرضا،( 1379)، مقالۀ «بینامتن ها و بیناتمدن ها»، آفتاب یزد، شماره 189
-        حق شنو، فرخنده، ( 1391)، «تردید، تقصیر، عدم اختیار، نقد رمان پل معلق،کتاب ماه ادبیات، شماره 176، خرداد، ص 106