دوره و شماره: دوره 67، شماره 230، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-156