بررسی خویش‌کاری‌ها و شخصیت‌پردازی در داستان حضرت سلیمان (ع) در قرآن کریم براساس نظر پراپ

نویسندگان

1 دانش اموخته دکترای دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند

چکیده

خویش‌کاری‌ها و شخصیت‌پردازی دو رکن اساسی در داستان‌نویسی است. خویش‌کاری‌ها به پاره‌ای از عملکردهای محدود برای پیش­برد سیر طبیعی داستان و شخصیت‌پردازی به نحوۀ گزینش، چیدمان و ورود شخصیت‌ها به داستان و نقش شخصیت‌ها در داستان می‌پردازد. پژوهش حاضر به بررسی خویش‌کاری‌ها برمبنای دیدگاه پراپ و نحوۀ شخصیت‌پردازی بر مبنای دیدگاه پراپ و ریمون-کنان در داستان حضرت سلیمان (ع) در متن قرآن پرداخته است. نتایج حاکی از این است که: (1) علیرغم استفاده از خویش‌کاری‌های مشابه داستان‌های عامیانه، پاره‌ای از خویش‌کاری‌های قرآن کریم از لحاظ تیپ با تقسیم‌بندی پراپ مطابقت کامل ندارد. (2) این خویش‌کاری‌ها هدفمند، مختصر، و در مواردی معنوی­اند. (3) داستان‌های کوتاه ذکر شده دربارة سلیمان(ع) در قرآن همه یک حرکت دارند. به جز داستان ذکر شده در سورۀ انبیاء که از طریق خویش‌کاری کار دشوار بسط یافته، در سه داستان دیگر بسط از طریق خویش‌کاری کار دشوار و کشمکش-پیروزی دیده نمی‌شود. علاوه بر این، علی­رغم ماهیت متفاوت بعضی از خویش‌کاری‌ها با تحلیل پراپ، شاهد تطابق نسبی الگوهای این داستان‌ها با الگوهای چهارگانه‌ی پراپ هستیم. (4) تفاوت‌های کشف‌شده در تحلیل شخصیت‌پردازی از جمله: یاریگری موجودات شریر برای قهرمان نیز مؤید ماهیت متفاوت این داستان‌ها با افسانه‌هاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Functions and Characterization in Sulaiman Story in The Quran

نویسندگان [English]

  • Batoul Ashrafi 1
  • Geti Taki 2
  • Mohammad Behnamfar 3
1 PHD student of sistan and balouchestan University
2 Assistant Professor at sistan and balouchestan University
3 Associate Professor at Berjand University
چکیده [English]

Functions and characterizations are two main elements in stories. Functions are related to a series of limited actions used in stories and characterization to the selection, arrangement, arrival and the role of characters. This article studies the functions according to Propp’s view and characterization based on Propp and Rimmon-Kenan’s views in Sulaiman Story in The Quran in order to study the structure of this story. The data collected from Mohammad Reza Safavi’s translation of Quran stories and examined with a descriptive-analytic method.  The findings of this study show that: (1) In spite of using the similar functions to colloquial stories, some of the Quran functions do not accord with Propp’s classification of detailed function subtypes completely. (2)  They are meaningful, brief and in some cases moral. (3) All the mentioned stories about Sulaiman in The Quran have just one move. Except the cited story in surah Alanbia extended through the function of difficult task, extension through the functions of difficult task-solution and struggle-victory cannot be observed in none of the other stories.  In addition, in spite of the different nature of some functions with Propp analysis, a partial conformity can be seen between the sequences of these stories and the four sequences discovered by Propp. (4) The discovered differences in characterization analysis including: help done by evil creatures to the heroes and different nature of beneficent and evil forces also verifies that the nature of The Quran stories is different from the fables or myths.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Holy Quran
  • functions
  • characterization
  • characters
  • Propp
  • Rimmon-Kenan