نویسنده

استادیار زبان و ادبیات فارسی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، بناب

چکیده

لحن که مهمترین عامل فضاسازی و تأثیرگذاری بر مخاطب در شعر است، از دو منبع خلق و خوی راوی و عوامل و جزئیات ساختاری و سبکی شعر نشأت می‌گیرد. خاقانی روحیه‌ای حساس و زودرنج دارد. این خصلت به اضافۀ پای‌بندی به اعتقادات مذهبی و آموزه‌های عرفانی چون استغنا و آزادگی، موجب بروز کنش‌هایی مبارزه‌طلبانه و حماسی در برابر بسیاری از نیروها و پدیده‌ها و در نتیجه، تولد حماسه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شخصی در شعر خاقانی با محوریت خود شاعر شده است که در ادبیات ما کم‌نظیر است. این خلق و خوی سلحشورانه در کنار عوامل سبکی دیگر چون حرکت و پویایی در ارکان مختلف سخن، بهره‌مندی از موسیقی پرطنین و قوی درونی و بیرونی شعر که نقش بسیار تأثیرگذار در ایجاد لحن حماسی در شعر دارد، گزینش واژگان خاص و هماهنگ با حماسه‌، آفرینش صورت‌های خیالی متناسب با جنگاوری، اغراق و نیز تلمیحات حماسی و پهلوانی سبب بروز لحن حماسی در بسیاری از اشعار خاقانی شده‌است. در این مقاله به بررسی ساختاری و سبک‌شناختی عوامل فکری و عاطفی، ادبی و زیباشناختی مؤثر در پیدایش لحن حماسی در شعر خاقانی شروانی پرداخته‌ایم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Epic tone in Khaghani poem

نویسنده [English]

  • Narges Oskoei

Assistant Professor at Islamic Azad University of Benab

چکیده [English]


In the poem, the tone Is caused by the two things: the spirit of the poet and poetry style. Khaghani  is very sensitive and touchy. This mentality is evident in his poem. It's like that, Khaghani fights with everything. Thus, in his poem, there is a kind of epic. Also, he has used the elements of poetry to be poetry, the epic is. His style of poetry reinforce epic tone in his poetry. This elements of Style Include: Measure, appropriate words for this style, Epic Pictures, hyperbole and mobility in elements of poetry. This article explores the epic tone in Khaghani poem.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epic tone
  • Khaghani
  • poem