بررسی و تحلیل مفهوم «معنای زندگی» در اشعار قیصر امین‌پور

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور

چکیده

گروهی از ما انسانها قطعاً با این پرسش مواجه‌شده‌ایم که «معنای‌زندگی» چیست؟ هرکس با تکیه بر دانش و بینش خویش، پاسخی می‌یابد. بازخوانی و تحلیل پاسخ شاعران معاصر که غالب دغدغه‌ها/مسائل انسان معاصر را در شعر خویش انعکاس‌داده‌اند، راهگشاست. نگارندگان باتوجه به همین مسأله، رویکرد قیصرامین‌پور را به معنای‌زندگی مورد تحلیل‌قرارداده‌اند. در این بحث، ابتدا به معنای «معنا» سپس به مفهوم «زندگی» توجه‌ شده ‌است. در اشعار قیصر، واژة معنا در معنای هدف، ارزش و کارکرد به‌کاررفته‌است. «زندگی» نیز دو مفهوم دارد؛ گاهی شامل جلوه‌های زندگی اعم از تولد، مرگ، جوانی، نوجوانی، همسر و ... می‌شود، و گاهی مراد از آن، مسائل زندگی اعم از درد و رنج، عشق، تناهی، تنهایی، شرور و ... است. امین‌پور در بحث کشف معنای‌زندگی (زندگی معنایی دارد و فقط باید آن را یافت) یا جعل آن (زندگی معنایی ندارد و باید برای آن معنایی ساخت) به جعل معنای‌زندگی باورمند است. وی با تکیه بر دو نظریة فراطبیعت‌گرایی و طبیعت‌گرایی، اموری مانند دست‌یابی به آگاهی عمیق، عاشق‌شدن و عاشقانه‌زیستن، عشق خدا به مخلوقات، شهادت‌طلبی، داشتن فرزند، داشتن زندگی‌کودکانه و ... را معنابخش زندگی می‌داند. لازم به ذکر است که با این رویکرد، روی اشعار امین‌پور، پژوهشی صورت‌نگرفته‌است. ضمناً روش تحقیق، کتابخانه‌ای و تحلیل محتوا بوده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the conception of " meaning of life " at the GHeisarAminpoorpoeme

نویسندگان [English]

  • Mostafa gorji 1
  • Hamed moosavi joroukani 2
1 Associate Professor at Payame Noor University
2 PHD student of Payame Noor University
چکیده [English]

A group of us certainly has confronted the question that what is ‘the meaning of life’? Everyone has responded to it depending on his knowledge and insight. Reviewing and analyzing the responses of contemporary poets who have reflected most of concerns/problems of human break an impasse. With respect to this issue, authors have analyzed GheisarAminpour’s approach into the meaning of life. In this discussion, at first it has been paid attention to the meaning of “meaning” and then to the concept of “life”. In the Gheisar poetry, the word of “meaning” means in the sense of purpose, value, and function. “Life” has two concepts, sometimes it includes aspects of life such as birth, death, youth, teen, wife, and… and sometimes it means life issues such as pain and suffering, love, infinity, loneliness, vicious, and… he believes in forgery of the meaning of life in the discussion of the discovery of the meaning of life (life is meaningful and you should just find it) or forgery of that (life is meaningless and you should make sense for that). With reliance on two theories of supernaturalism and naturalism, he knows that matters like access to deep knowledge, fall in love and living amorously, God’s love for creatures, martyrdom, having children, having childish life and… are meaningful to life. It should be noted that with this approach, any research has been carried out on Gheisar poems. Incidentally, the research method of this study has been a library and content analysis one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Meaning of life
  • life images
  • Contemporary poetry
  • GHeisarAminpoor